ภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่ง เเสดงถึงความเป็นไทย