KM  คืออะไร  ทำไมต้องทำ  KM  เมื่อก่อนไม่รู้จักเลย  แต่พอได้เข้ารับการอบรมที่โรงเรียนกระทุ่มแบน  "วิเศษสมุทคุณ"  ทำให้รู้จัก KM และได้รับความรู้ สามารถนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนได้ ขอขอบคุณที่กรุณาให้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้