กำไลย ศรีวิชา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผลการศึกษา
– บุคลากรในทีมสุขภาพสามาถนำการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ทฤษฎีแบบนำทางมา เป็นแนวทางในการลดความวิตกกังวลของมารดาขณะทารกอยู่ในโรงพยาบาลได้ ทำให้มารดารู้สึกว่า มีเพื่อน ไม่โดดเดี่ยว มีโอกาสระบายความรู้สึก ความไม่สบายใจ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทารก โดยใช้เทคนิค การแนะนำโดยตรง การชักจูง การอธิบาย และเทคนิคอื่นๆช่วยให้เกิดความสบายใจ ในการลดความวิตกกังวลของมารดา การให้คำปรึกษาอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากสาเหตุของความวิตกกังวลไม่ได้เกิดจากมารดา แต่เกิดจากการเก็บป่วยของทารก การส่งเสริมให้มารดาได้มีโอกาสแสดงบทบาทของการเป็นมารดา จะทำให้มารดาเกิดความมั่นใจในการดูแลทารกมากขึ้นจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548