การศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

ทุติรัตน์ รื่นเริง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผลการวิจัย
- โปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย แผนพัฒนาผู้นำกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวม ข้อมูลจาก เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง และแผนปฏิบัติการการทำกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างโดย ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้สอดคล้องกับระยะของ สัมพันธภาพทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้นสัมพันธภาพ ระยะดำเนินสัมพันธภาพ และระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ เมื่อนำโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความสุข พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นภายหลังเข้าโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วย เพื่อนโดยสรุปว่ามีความสุขด้านสภาพจิตใจ ด้านสมรรถภาพของจิตใจ และด้านปัจจัยสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านคุณภาพของจิตใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#นักศึกษาพยาบาล#ผลงานทางวิชาการ#กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

หมายเลขบันทึก: 63075, เขียน: 25 Nov 2006 @ 13:17 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 21:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)