ການຈັດການຮຽນ-ການສອນເລື່ອງ : ການພັດທະນາການຄິດໄລ່ຜົນບວກລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບອຸປະໄນດ້ວຍການໃຊ້ຄຳຖາມສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 1 ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຫຼັກ 90 ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນความเห็น (0)