ການຈັດການຮຽນ-ການສອນເລື່ອງ: " ການພັດທະນາການແກ້ສົມຜົນຂັ້ຂສອງໂດຍ: ເນັ້ນວິທີສອນແບບຮ່ວມມື"ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົົມບູນດ່ານນາເລົາເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ ສົກຮຽນ2016-2017ความเห็น (0)