ภาสกร เตือประโคน ...เขียนประวัติตัวเอง เพื่อทบทวนตัวตน


หลายครั้งเราเห็นการที่มีคนเขียนหรือเล่าประวัติของใครคนใดคนหนึ่ง ผ่านเวทีหรืองานบางอย่างเพื่อเฉลิมเกียรติเฉลิมวารเฉลิมยศ แต่หลายต่อหลายครั้งเราได้ฟังประวัติของบางคน แต่คนที่ถูกเอ่ยถึงอาจจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังประวัติของตนเลย...........

ในห้วงเวลานับ 10 ปี ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอยู่มิขาด ชุกบ้าง ห่างบ้างตามโอกาส ใครจะรู้ว่าวันหนึ่ง จะต้องมานั่งเขียนประวัติตนเอง เพื่อให้คนอื่นอ่าน แบบเป็นทางการ เพราะแท้ที่จริงแล้วเป็นคนไม่ชอบพิธีรีตองให้คนอื่นปฏิบัติกับตัวมากนัก คงด้วยเป็นคนที่ต้องอยู่กับพิธีกรรมและขั้นตอนต่างๆมากมายมาตลอดชีวิต.... อันที่จริง เราก็บันทึกเรื่องราวของตนเองอยู่มิขาด แต่ก็ไม่ค่อยได้เขียนแบบเป็นทางการ จนมาถึงวันนี้ วันที่ต้องส่งประวัติวิทยากรให้หน่วยงานที่เทียบเชิญให้ไป “เล่า” ให้เขาฟัง ไปทำหน้าที่วิทยากร....ก็จำเป็นต้องบันทึกไว้.... การได้เขียนประวัติตนเอง ก็เป็นเรื่องดีอีกอย่าง คือการได้ทบทวนตนเอง ทบทวนว่าที่ผ่านมา ได้ “ผ่าน” อะไรมาบ้าง ผ่านสมรภูมิรบอะไรที่ดุเดือด ผ่านลานธรรมแห่งไหนที่ทำใช้ชุ่มเย็นใจ ผ่านเวทีไหนที่ดูจะตื่นเต้นเร้าใจ ผ่านบทพิสูจน์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่เศษผงเล็กๆบนจักรวาลอันกว้างหาที่มิสุด หรือบางครั้งพองโตจนรู้สึกยิ่งใหญ่ ดุจอึ่งอ่างพองลมเพื่อขู่แม่โค

หลายครั้งเราเห็นการที่มีคนเขียนหรือเล่าประวัติของใครคนใดคนหนึ่ง ผ่านเวทีหรืองานบางอย่างเพื่อเฉลิมเกียรติเฉลิมวารเฉลิมยศ แต่หลายต่อหลายครั้งเราได้ฟังประวัติของของบางคน แต่คนคนนั้นที่ถูกเอ่ยถึงอาจจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังประวัติของตนเองเลยก็ได้...........

วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีอีกครั้ง ที่ได้เขียนประวัติตน แม้จะเป็นแบบที่ไม่ถนัดนักก็ตามที......เคยเขียนไว้แล้ว หาไม่เจอ ก็ลองมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ

ภาสกร เตือประโคน

การศึกษา   

-      ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-        ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประวัติการทำงาน  

       ปี 2549-2550 ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (JIRCAS-KKU)

         ปี 2550-2551 นักบริหารงานอุดมศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ปี 2551-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งอื่น

1 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 มิ.ย. 2559 – 31 พ.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2558-2559 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2551-2553 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2553-2557 กรรมการและเลขานุการ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2557-2561 รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร

- ปี 2555-2557 โครงการคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษา 90 สถาบันทั่วประเทศ จนได้รับให้เป็น Best Practice จากที่ประชุม World Economic Forum

-  วิทยากรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- วิทยากรพัฒนาศักยภาพนักเรียน เช่น โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม จ.ขอนแก่น โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ.บุรีรัมย์

-  วิทยากรพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนานหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.กระนวน) 

-  วิทยากรพัฒนายุวชน/เยาวชน เช่น เทศบาลตำบลน้ำโสม จ.อุดรธานี

-  วิทยากรเรื่องเกี่ยวกับการต้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น

คณะกรรมการตัดสิน

- กรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556-2559

- กรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557-2559

- กรรมการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2553-2558

- กรรมการตัดสินการประกวดเชียร์ระหว่างคณะ มข. ปี 2552-2558

ที่ปรึกษา

- ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551,2553,2555

- ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552

- ที่ปรึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ปี 2551-2556

-  ที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2552-2555

-  ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One ปี 2551-2554

-  ที่ปรึกษาชมรมฮอกกี้ ปี 2554-2555

-  ที่ปรึกษาชมรมพัฒนาผู้นำ ปี 2557-2560

-  ที่ปรึกษาชมรมคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ ปี 2558-2560

-  ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2560-2562

- ที่ปรึกษาชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ปี 2561-2562

- ที่ปรึกษาชมรมกรีฑา ปี 2561-2562


ดาวน์โหลดประวัติ : https://goo.gl/K98uPd

หมายเลขบันทึก: 630665เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2017 11:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤษภาคม 2019 11:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านประวัติของอาจารย์ครับ

-ชอบภาพนี้ครับ..

@เพชรน้ำหนึ่ง

ขอบพระคุณครับที่เข้ามาติดตามอ่าน ประวัติก็คงเป็นข้อมูลทั่วๆไปครับ หลายตำแหน่งได้มาก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นัก หลายตำแหน่งก็แทบกระอักเลือด เรื่องราวเบื้องหลังตำแหน่งเหล่านั้นต่างหากที่น่าสนใจ แต่ผมก็เขียนบันทึกไว้เรื่อยๆครับ ขอบคุณกัลยาณมิตรครับ ผมก็ชอบภาพนี้เช่นกันครับ ยิ้่มซะ ไม่มีอุบเรื่องตีนกาเลยครับ ฮ่าๆๆๆๆ

เป็นวิทยากรเยอะแล้วนะครับ

มาชื่นชมครับ

อันนี้เหมือนคุณแผ่นดินเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท