ตามปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ก็เหมือนกับนักเรียนที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย คือสอบตกซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นปัญหาระดับประเทศไปเสียแล้ว สาเหตุก็มีหลายประการ เช่น เป็นวิชาที่เรียนยาก ครูผู้สอนขาดแคลน ครูมีภาระงานต่าง ๆ มากมาย สื่อการสอนมีน้อย ตัวผู้เรียนเองไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนเพราะชินกับกติกาเก่าว่าสอบไม่ผ่านก็ได้แก้ตัวง่าย ๆ พอครูเบื่อทำอะไรไม่ได้มาให้เห็นหน้าบ่อย ๆ ก็ต้องให้ผ่านเอง ตัวครูเองก็มีภาระงานต่าง ๆ นอกเหนือจากงานสอนมากมายไม่มีเวลาพอที่จะมาสอนเสริมเด็กได้ทีละคนจนกว่าจะผ่าน อะไรอย่างนี้เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ทำให้ผมลองหาวิธีการที่จะช่วยผ่อนแรงครูและทำให้เด็กที่สอบไม่ผ่านตกบ่อย ๆ เกือบทุกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้มีโอกาสได้แก้ตัวผ่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพยายามให้แรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเก่งช่วยสอนนักเรียนที่เรียนอ่อนโดยที่นักเรียนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ลองมาหลายปีแล้ว มักมีปัญหาว่านักเรียนที่เก่งไม่อยากช่วยเด็กที่อ่อน ไม่อยากอยู่น่วมกลุ่มเดียวกันเพราะกลัวจะแข่งขันกับกลุ่มอื่นไม่ได้ เพราะครูบอกว่าจะพิจารณาผลการช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อนประกอบการให้คะแนนกลุ่มด้วย มาปีนี้ ภาค 2/2549 ผมเลยใวธีการจูงใจดังนี้

1. คัดเลือกผู้ที่เรียนเก่งให้เป็นผู้สอนสอนติวให้เพื่อน โดยให้คะแนนเต็มบวก 5%(แล้วแต่คุณภาพการมาสอนติว)

2. ให้แรงจูงใจผู้ที่มารับการสอนติว โดยให้คะแนนก่อน 20%ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อนั้น ๆ ถ้าเป็นการซ่อมปรับคะแนนจะให้รวมกับคะแนนซ่อมแล้วไม่เกิน 80%

3. ผู้ที่เรียนไม่เก่งจนถึงขั้นที่จะเป็นผู้สอนติวให้เพื่อนได้ จะให้คะแนนบวกไม่เกิน 5%สำหรับผู้ที่อาสามาดูแลความสะอาดห้องศูนย์คณิตศาสตร์

หมายเหตุ ครูมีแบบฟอร์มบันทึกการมาสอนติวโดยให้ผู้สอนติวลงชื่อและผู้รับการติวลงชื่อในแผ่นเดียวกัน และแบบฟอร์มการดูแลความสะอาดห้องศูนย์คณิตศาสตร์

บัดนี้เวลาผ่านมาแล้วประมาณเดือนเศษ ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจแรงจูงใจรูปแบบนี้มากมาย ทุกวันจันทร์คาบที่ 9 และวันศุกร์คาบอิสระจะมีนักเรียนมาติวและรับการติวจากเพื่อนมากมาย ทุกวันตอนเช้าและตอนกลางวันจะมีนักเรียนที่ครูจัดให้เป็นเวรทำความสะอาดและดูแลห้อง ขึ้นมาทำงานตามที่รับผิดชอบครบถ้วนทุกวัน