การอบรมKMได้รับความรู้ และทักษะกระบวนการอย่างดียิ่ง และนอกจากนี้ท่านวิทยาการยังเป็นกันเองมีการเล่นเกมส์ตอบคำถามด้วย