การอบรมในครั้งนี้ได้ทำการอบรมเรื่อง Knowledge  Management  มีประเด็นอยู่ที่การนำความรู้ที่มีอยู่ในตัวของครูแต่ละคนมาจัดระบบให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง KM ก็คล้ายกับ MK  ตรงที่ MK ก็มีการจัดระบบการขายสุกี้ที่แสนจะธรรมดาได้อย่างลงตัว และน่าสนใจ  ทำให้เกิดความสำเร็จในการจัดการขายสุกี้