ทำการสอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นส่วนมาก แต่ก่อนที่จะฝึกพิมพ์จะต้องเรียนรู้ "ประวัติของเครื่องพิมพ์ดีด" เสียก่อน ซึ่งเด็กแต่ละห้องจะมีบางส่วนที่อ่านหนังสือไม่คล่องและถึงขั้นอ่านหนังสือไม่ออกด้วย ทำให้การเรียนการสอนเกิดความล่าช้า และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ต้องคิดปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ประมาณกลุ่มละ ๕ - ๖ คน แต่ละกลุ่มจะคละกันระหว่างเด็กอ่อนและเด็กเก่ง ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเพื่อนที่เก่งกว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยติวเพื่อนที่อ่อนกว่าในกลุ่ม จากการแบ่งกลุ่มย่อยดังกล่าวทำให้เด็ก ๆ เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้ทุกคน