รวบรวมชีวประวัติอุลามาอฺหะดีษ


ชีวประวัติอุลามาอฺหะดีษที่มีชื่อเสียงจากสมัยเศาะหาบะฮฺจนถึงปัจจุบัน

รวบรวมชีวประวัติอุลามาอฺหะดีษ

(ชีวประวัติอุลามาอฺหะดีษที่มีชื่อเสียงจากสมัยเศาะหาบะฮฺจนถึงปัจจุบัน)

โดย อะหฺมัด อบู ฟาซา

แปลโดย อบูฮันซอละฮฺ ซุนนูร อุษมาน บิน อิสหาก


1.คุลาฟาอ์ อัรรอชิดีน

  • อบูบักร อัศศิดดีก

  • อุมัร บิน อัลค็อฏฏ็อบ 

  • อุษมาน บิน อัฟฟาน 

  • อลี บิน อบีฏอลิบ 

2.อัศ-เศาะหาบะฮฺ

  • อิบนุ อุมัร

  • อิบนุ อับบาส

  • อิบนุ อัซซุบัยรฺ 

  • อิบนุ อัมรฺ 

  • อิบนุ มัสอูด 

  • อาอิชะฮฺ บินติ อบูบักร 

  • อุมมุ สะละมะฮฺ 

  • ซัยนับ บิน ญะหฺซีย์ 

  • อนัส บิน มาลิก 

  • ซัยดฺ บิน ษาบิต 

  • อบูฮุร็อยเราะฮฺ 

  • ญาบิร บิน อับดิลลาฮ 

  • อบูสะอีด อัลคุดรีย์ 

  • มุอ๊าซ บิน ญะบัล 

  • อบูซัรรฺ อัลฆิฟารีย์ 

  • สะอดฺ บิน อบีวักกอส 

  • อบูดัรดาอ์ 

3.ตาบิอีน   

  • สะอีด บิน มะสัยยับ (เสียชิวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 90) 

  • อุรวะฮฺ บิน ซุบัยรฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 99) 

  • สะอีด บิน ญูบัยรฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 95) 

  • อลี บิน หุสัยนฺ ซัยนุลอาบิดีน (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 93) 

  • มุหัมมัด บิน อัลหะนะฟียะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 80) 

  • อุบัยดิลลาฮฺ บิน อับดุลลอฮ บิน อุตบะฮฺ บิน มัสอูด (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 94) 

  • สาลิม บิน อับดุลลอฮ บิน อุมัร (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 106) 

  • อัฃกอสิม บิน มุหัมมัด บิน อบูบัรก อัศศิดดี้ก

  • อัลหะสัน อัลอัศรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 110) 

  • มุหัมมัด บิน ซิรีน (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 110) 

  • อุมัร บิน อับดุลอะซีซ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 101) 

  • นาฟิอฺ บิน ฮุรมูส (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 117) 

  • มุหัมมัด บิน ชิฮาบ อัซซุฮรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 125) 

  • อิกริมะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 105) 

  • อัชชะอฺบีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 104) 

  • อิบรอฮีม อันนะคออีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 96) 

  • อัลกอมะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 62) 

4.ตาบิอิตตาบิอีน

  • มาลิก บิน อนัส (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 179) 

  • อัลอุซาอีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 157) 

  • สุฟยาน บิน สะอีด อัสเสารีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 161) 

  • สุฟยาน บิน อุยัยนะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 193) 

  • อัลลัยสฺ บิน สะอดฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 175) 

  • ชุอฺบะฮฺ บิน อัลหัจญาจฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 160)

  • อบูหะนีฟะฮฺ อันนุอฺมาน (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 150) 

5.ผู้ติดตามตาบิอิตตาบิอีน

  • อับดุลลอฮ บิน อัลมุบาร็อก (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 181) 

  • วากิอฺ บิน อัลญัรรอฮ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 197) 

  • อับดุรเราะหฺมาน บิน มะหฺดีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 198) 

  • ยะหฺยา บิน สะอีด อัลค็อฏฏอน (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺที่ 198) 

  • อิมามชาฟิอีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 204) 

6. ลูกศิษย์ของผู้ติดตามตาบิอิตตาบิอีน 

  • อะหฺมัด บิน หัมบัล (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 241) 

  • ยะหฺยา บิน มะอิน(เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 233) 

  • อลี บิน อัลมะดะนี (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 234) 

  • อบูบักร บิน อบีชัยบะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 235) 

  • อิบนุ เราะหะวัยฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 238) 

  • อิบนุ กุตัยบะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 236) 

7. ลูกศิษย์ของพวกเขา : ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของผู้ติดตามตาบิอิตตาบิอีน

  • อัลบุคอรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 256) 

  • มุสลิม (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 271) 

  • อิบนุ มาญะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 273) 

  • อบูหาติม (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 277) 

  • อบูซุรอะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 264) 

  • อบูดาวูด (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 275) 

  • อัตติรมีซีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 279

  • อันนะสาอีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 234) 

8. คนรุ่นต่อมาที่ได้ดำเนินตามเส้นทางของลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของผู้ติดตามตาบิอิตตาบิอีน 

  • อิบนุ ญะรีร อัฏเฏาะบะรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 310) 

  • อิบนุ คุซัยมะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 311) 

  • มุหัมมัด บิน สะอดฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 230) 

  • อัดดารุลกุฏนีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮศักราชที่ 385) 

  • อัฏเฏาะหาวีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 321) 

  • อัลอะญุรรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 360) 

  • อิบนุ หิบบาน (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 342) 

  • อัฏฏ็อบรอนีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 360) 

  • อัลหากิม อันนัยสาบุรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 405) 

  • อัลละลิกะอีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 416) 

  • อัลบัยหะกีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 458) 

  • อัลคอฏิบ อัลบัฆดาดีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 463) 

  • อิบนุ กุดามะฮฺ อัลมักดีสีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 620) 

9. ลูกศิษย์ของพวกเขา 

  • อิบนุ ดะกีก อัลอีด (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 702) 

  • อิบนุ ตัยมียะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 728) 

  • อัลมิซซีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 742) 

  • อิมาม อัซซะฮะบีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 748) 

  • อิมาม อิบนุ ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 751) 

  • อิบนุ กะษีร (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 774) 

  • อัชชาฏิบีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 790) 

  • อิบนุ เราะญับ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 795) 

10. อุลามาอฺยุคหลัง

  • อัศศ็อนอานีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1182) 

  • มุหัมมัด บิน อัลดุลวะฮฮาบ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1206) 

  • มุหัมมัด ซิดดี้ก หะซัน คาน (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1307) 

  • อัลมุบาร็อกฟุรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1427) 

  • อับดุรเราะหฺมาน อัสสะอฺดีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1367) 

  • อะหฺมัด ชากิร (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1377) 

  • มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อะลุชชัยคฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1389) 

  • มุหัมมัด อะมีน อัชชันกิฎีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1393) 

  • มุหัมมัด นะศีรุดดีน อัลอัลบานีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1420) 

  • อับดุลอะซีซ บิน อับดิลลาฮ บิน บาซ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1420) 

  • หัมมาด อัลอันศอรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1418) 

  • หะมูด อัตตุวัยญิรีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1413) 

  • มุหัมมัด อัลญมีอฺ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1416) 

  • มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัลอุษัยมีน (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1423) 

  • มุกบิล บิน ฮาดีย์ อัลวาดิอีย์ (เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1423) 

  • ศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัลเฟาซาน หะฟิเซาะฮุลลอฮ 

  • อัลดุลมุหฺซิน อัลอับบาด หะฟิเซาะฮุลลอฮ 

  • รอบิอฺ บิน ฮาดีย์ อัลมัดคอลีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮ 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 01, 2012, 03:03:50 PM โดย zunnur@islamicsibling»


หมายเลขบันทึก: 630400เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2017 12:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มิถุนายน 2017 12:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี