โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ(1)

ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์

โดย ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา อาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 พฤษภาคม 2560

09.00 น. -12.00 น.

แนวทางการอบรม

คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values)

“สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์"

องค์ความรู้ที่ได้รับ

  • ภาพรวมการสหกรณ์สากล การสหกรณ์ไทย
  • ความแตกต่างทางด้านประชากร สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิศาสตร์ ผลผลิตทางการเกษตร ทรัพยากรที่ดิน ทางสหกรณ์
  • ระบบเศรษฐกิจไทย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์
  • ประเด็นของกฎหมายไทย พระราชบัญญัติสหกรณ์ “กฎหมายกับความชอบธรรม”
  • สาระสำคัญของประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยคุณค่า อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 25 สิงหาคม 2552
  • แผนพัฒนาการเกษตรระดับชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคการเกษตรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการสหกรณ์
  • องค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ในการจัดการการผลิตของตนเอง

“ใช้(อดีต)ของเก่าเป็นอุทาหรณ์ และนำแนวคิดรุ่นใหม่มาประยุกต์ใช้” (ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา,สันนิบาตสหกรณ์ฯ,2560)

*****

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สหกรณ์ความเห็น (0)