ครั้งที่13บันทึกประจำวันประจำวันที่11/06/2560

วันนี้ได้มาขายข้าวที่วัดหนองหิน หรือที่ ดอนบอสโก เป็นงานฉลองนักบุญของศาสนาคริส ทางซูนย์ได้นำข้าวมาขายในงานนี้ด้วย ข้าวที่นำมาข่ยได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัม ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้อง ข้าว3หอม ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทิพย์อรุณ ขนาดถุงละ1กิโลกรัม และยังมีออเดอร์ที่มีคนสั่ง ที่หมู่บ้านจัดสรรพุทธมณทล สั่ง 15 ถุง ถุงละ5กิโลกรัม เนื่องจากไม่ใครอยู่เลยต้องไปส่งให้กับที่ศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)