ในวันที่ 23 พ.ย. 2549 (09.00 - 16.30 น.) มีการประเมินตัวชี้วัด DSC (Department Scorecard) โดย ก.พ.ร. กรมฯ ซึ่งทุกปีจะเป็นการเตรียมข้อมูลไปตอบที่กรมฯ แต่ในปีนี้ผู้ประเมินมาประเมินที่สถาบัน ตัวชี้วัดที่สถาบันต้องตอบมีทั้งหมด 14 ตัว โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้

          - กลุ่มอำนวยการ 5 ตัว (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน)

          - กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ 5 ตัว (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานคุณภาพ 4 ตัว และเรื่องวิจัย 1 ตัว)

          - กลุ่มการพยาบาล 1 ตัว (เรื่องลดขั้นตอนการบริการ)

          - งานสารสนเทศ 1 ตัว

          - งานแผน 2 ตัว (เรื่องการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนประหยัดงบประมาณ)

          ความคาดหวังจากการประเมิน

          - ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของสถาบันสามารถตอบข้อมูลตัวชี้วัดและผ่านการประเมินได้

          สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

          - มีทั้งตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินตามเป้าหมาย, แต่บางตัวต้องหาข้อมูลยืนยันการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อผ่านการประเมิน และบางตัวได้รู้ในสิ่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจแจ่มแจ้งมาก่อน

          สิ่งที่ได้เรียนรู้

          - การทำรายงานสรุปขั้นตอน, กระบวนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว และหลักฐานที่ยืนยันการทำงาน เนื่องจากแต่เดิมไม่ได้มีการตรวจประเมินที่ละเอียดทุกขั้นตอนของตัวชี้วัดเช่นครั้งนี้ เป็นการสุ่มตรวจ ซึ่งมักจะดูแต่ Output & Outcome ไม่ได้เน้นถึงสิ่งยืนยัน Process ด้วย

          สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป

          - เมื่อกรมฯ กำหนดตัวชี้วัดและส่ง Template ของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้สถาบันแล้ว งานแผนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันศึกษารายละเอียด, กำหนดผู้รับผิดชอบ, วางแผนการติดตามและกำหนดระยะเวลาการติดตามงานตามที่ระบุใน Template ให้ชัดเจน และดำเนินการตามแผน จากนั้นวิเคราะห์แนวโน้ม ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งสรุปขั้นตอนต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลตอบตัวชี้วัดที่ 16 ไปในตัวด้วย

 

          ต้องขอบคุณ ก.พ.ร. กรมฯ และทีมผู้ประเมินที่ทำงานเชิงรุก ทำให้เราได้เรียนรู้, เข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไปให้ดียิ่งขึ้น