กรณีศึกษาการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบิน สิ่งอำนวยและสิ่งติดตั้ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต


- เปิดใช้งาน ผู้ประกอบการสนามบิน แจ้งตรวจ กายภาพ เครื่องช่วย ก่อนเปิดกำหนดเปิดใช้งาน อย่างน้อย 7-14 วัน กพท. เดินทางเข้าตรวจสอบกายภาพ เครื่องช่วย แผนที่ Chaคืนกลับใช้ Push Back Procedure หรือเปลี่ยนใหม่ กพท.จะรายงาน แจ้งต่อผู้ประกอบการเป็นหนังสือราชการ ไม่ขัดข้องในการเปิดใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมด หรือให้ปรับปรุงเพิ่มติมในส่วนต่างๆก่อนเปิดใช้ อาจต้องเลื่อนเปิดก็ต้องมีการจัดการก่อน

กรณีศึกษาการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบิน สิ่งอำนวยและสิ่งติดตั้ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เลือก Best Practice ของ 3 สนามบินนี้ในเรื่องต่าง มารวมๆครับ

แนวทางปฏิบัติ : การปรับปรุงซ่อมแซมสนามบิน สิ่งอำนวยและสิ่งติดตั้ง ณ สนามบินสาธารณะ

1. จัดทำ Shop Drawing +

2. Review Concept Design นำเสนอทางเลือกวิธีการออกแบบ โดยคำนึงถึง

2.1 ประเมินโอกาสความเป็นไปได้ ผลกระทบต่อความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับได้

2.2 รายงานบันทึกผลการประเมินความเสี่ยง และมาตรการที่บ่งชี้อย่างมีนัยยะสำคัญ (ฺBest Practice ที่เคยปฏิบัติสำเร็จ) ว่าสามารถทำให้ความเสี่ยงลดลงได้ (ตามเกณฑ์ระดับความปลอดภัย (ALOS(0.56*10Ex-7)) ที่ กพท.กำหนดให้ยอมรับได้ และ

2.3 รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(หากมีผลกระทบ) และ

2.4 การประเมินอื่นๆที่ กพท.เห็นว่าจะมีผลตาม ข้อ 1. แก่ กพท.

3. จัดทำรายงาน

เล่ม 1 : วิธีการออกแบบก่อสร้างทางวิศวกรรม (Concept Design)

เล่ม 2 : แบบก่อสร้าง แบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพื้นข้อ (๑๐) การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน และ

ข้อ (๑๑) การจัดการความปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเตือนบนลานจอดอากาศยานมาตรฐานอ้างอิง : การปรับปรุงซ่อมแซมสนามบิน สิ่งอำนวยและสิ่งติดตั้ง ณ สนามบินสาธารณะ

1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หากสนามบินมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้ง อุปกรณ์ ที่...

.........1. แตกต่างจากเดิมในการออกใบรับรองฯ หรือ

.........2. มีผลให้การดำเนินงานของสนามบินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในการออกใบรับรองฯ ให้....

2. ผู้ประกอบการสนามบิน และบริษัทผู้รับจ้างงาน นำจัดทำ Shop Drawing + Review Concept Design นำเสนอทางเลือกวิธีการออกแบบ โดยคำนึงถึง

2.1 โอกาสความเป็นไปได้ในการที่จะทำให้ผลการศึกษาทางการบินชี้ว่า ผลกระทบต่อความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับได้

2.2 รายงานบันทึกผลการประเมินความเสี่ยง และมาตรการที่บ่งชี้อย่างมีนัยยะสำคัญ

2.3 รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(หากมีผลกระทบ) และ

2.4 การประเมินอื่นๆที่ กพท.เห็นว่าจะมีผลตาม ข้อ 1. แก่ กพท.

3. กพท. พิจารณาวิธีการออกแบบก่อสร้างทางวิศวกรรม (Concept Design) พิจารณาแบบก่อสร้าง แบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพื้น พิจารณาคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อคุณสมบัติหลัก ของกายภาพและเครื่องอำนวยฯ และพิจารณาผลกระทบตาม 2.1-2.4 โดยจะมีหนังสือตอบผลการพิจารณาว่า ไม่ขัดข้องในการดำเนินงานตามแผนงาน ที่เสนอ หรือให้แก้ไขเพิ่มเติม แต่จะไม่ดำเนินการให้ความเห็นชอบ แต่จะพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง กบร.80 และ ICAO ภาคผนวกที่ 14 เพียงเท่านั้น

4. นำเสนอแผนการดำเนินงาน นำเสนอวิธีการปฏิบัติงานตามแผน เหตุผลการเลือกแผนที่ได้เลือกแผนฯ จากการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจนได้มา

นำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด(มาตรการ)มานำเสนอรายละเอียดแผนการดำเนินงานต่อทาง กพท. ก่อนที่จะดำเนินการเริ่มแผนฯ ตามข้อ 7*.

(ควรเสนอหลายแผนฯวิเคราะผลกระทบทุกด้าน แผนใดกระทบด้านใดน้อยสุด)

5. ผู้ประกอบการสนามบิน เตรียมเสนอถึงการแจ้งข้อมูล NOTAM หาก Physical และ VIISUAL AIDS ไม่สามารถให้บริการได้

หรือมีข้อจำกัดการใช้ วิธีการทดแทนผลกระทบในการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

(ข้อ ๔ การเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องอำนวยจะต้องแจ้ง กพท. และได้รับหนังสือให้เปลี่ยนแปลงจาก กพท. ก่อนดำเนินการ)

(ข้อ ๗ การรายงานข้อมูลข่าวสารของสนามบินต่อหน่วยบริการข่าวสารการเดินอากาศ ให้มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่ได้รับความเห็นชอบ)

6. ความปลอดภัยในการก่อสร้างและการบำรุงรักษา บริเวณสนามบินให้มีกระบวนการที่มีมาตรฐาน และมีข้อมูลตามที่กำหนด (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ

7*. แนวทาง วิธีการปฏิบัติ .....(ข้อ ๙) ด้าน ความปลอดภัยในการก่อสร้างและบำรุงรักษาบริเวณสนามบิน และ

ข้อ (๑๐) การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน และ

ข้อ (๑๑) การจัดการความปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเตือนบนลานจอดอากาศยาน

(ในแต่ละแผนโครงการ มีการศึกษาผลกระทบและมาตรการที่จะใช้)

กพท. พิจารณา......

- วิธีการปิดปรับปรุง วิธีการก่อสร้าง ทั้งหมดหรือบางส่วน /ตอบหนังสือว่าไม่ขัดข้องในข้อเสนอ แผนการปิด กำหนดห้วงระยะการปิด-เปิด แผนที่ Chart รูปแบบการปิดพื้นที่ รูปแบบVISUAL AIDS Ground Movement ,Push Back Procedure

รายงาน แจ้งต่อผู้ประกอบการเป็นหนังสือราชการ ไม่ขัดข้องในการปิดใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ แจ้งปรับปรุงส่วนต่างๆ

- เปิดใช้งาน ผู้ประกอบการสนามบิน แจ้งตรวจ กายภาพ เครื่องช่วย ก่อนเปิดกำหนดเปิดใช้งาน

อย่างน้อย 7-14 วัน กพท. เดินทางเข้าตรวจสอบกายภาพ เครื่องช่วย แผนที่ Chaคืนกลับใช้ Push Back Procedure

หรือเปลี่ยนใหม่ กพท.จะรายงาน แจ้งต่อผู้ประกอบการเป็นหนังสือราชการ ไม่ขัดข้องในการเปิดใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมด

หรือให้ปรับปรุงเพิ่มติมในส่วนต่างๆก่อนเปิดใช้ อาจต้องเลื่อนเปิดก็ต้องมีการจัดการก่อน

.....................................................................................


หมายเหตุ.............

ที่มาขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านบนในส่วนของกฎระเบียบที่ใช้อ้างอิง :

๑. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หากสนามบินมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้ง อุปกรณ์ ที่แตกต่างจากเดิมในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้ง อุปกรณ์ มีผลให้การดำเนินงานของสนามบินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน จะต้องแจ้ง กพท. เพื่อพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในมาตรา ๖๐/๖ (๒) และ ๖๐/๑๐ แห่ง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗ ตามลำดับ ทั้งนี้ กพท.จะพิจารณาคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น โดยไม่ให้ความเห็นชอบการออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรม

๒. ส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการดำเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual) ที่มีการปรับเปลี่ยนคู่มือให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคู่มือการดำเนินงานสนามบินเป็นเอกสารอ้างอิงและเป็นรายการในการตรวจสอบการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการรับรองการดำเนินงานสนามบินและระดับการบริการในเขตการบินของสนามบิน ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฯจะเป็นเอกสารอ้างอิงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ ในการประเมินความเหมาะสมของสนามบินและความเหมาะสมของผู้ดำเนินงานสนามบิน รวมทั้งเอกสารอ้างอิงอันเป็นที่ยอมรับระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และ ผู้ดำเนินงานสนามบินในเรื่องมาตรฐานเงื่อนไข และระดับการให้บริการซึ่งต้องคงไว้ที่สนามบินตามกำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๑ ข้อ ๒ ดังนั้น หากการเปลี่ยนแปลงคู่มือฯในส่วนของการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำเนินงานของสนามบินแตกต่างไปจากเดิมในการออกใบรับรองหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เคยเห็นชอบแล้ว จะต้องแจ้ง กพท. ทราบและเห็นชอบก่อนดำเนินการ ตามมาตรา ๖๐/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๓. ให้สนามบินดำเนินการตามคู่มือสนามบิน หัวข้อที่ ๔.๘ เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างและบำรุงรักษาบริเวณท่าอากาศยาน ตามคู่มือสนามบินที่ กพท.ได้รับการรับรองโดยนำส่งแผนการดำเนินงานตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานตามแผน ที่ได้เลือกจากการประเมินความเสี่ยงจนได้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด มานำเสนอรายละเอียดแผนการดำเนินงานต่อทาง กพท. ก่อนที่จะดำเนินการเริ่มแผนฯ และเมื่อดำเนินงานตามแผนฯแล้วให้ กพท. ตรวจสอบก่อนเปิดใช้งาน

๔. ให้สนามบินมีการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ได้ข้อ ๒ หากในการเดินอากาศ ใช้งานไม่ได้จะต้องแจ้ง แก่ กพท. พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข ข้อ ๔ การเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องอำนวยจะต้องแจ้ง กพท. และได้รับหนังสือให้เปลี่ยนแปลงจาก กพท. ก่อนดำเนินการ รวมถึงการแจ้งข้อมูล NOTAM หาก VIISUAL AIDS ไม่สามารถให้บริการได้ และการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัย ตามข้อ 13 และ ข้อ 14

๕. สนามบินมีการดำเนินการตามระเบียบกระบวนการดำเนินงานสนามบินในหัวข้อที่ ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เพื่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างต่อไปและมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม จากการขับเคลื่อนระบบการจัดการด้านนิรภัย

....................................................................................................


หมายเลขบันทึก: 629330เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2017 08:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2017 00:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี