วันนี้ส่งงานไปรันที่คลัสเตอร์ ผ่าน sun grid engine ( SGE ) แต่ว่าโปรแกรมไม่สามารถรันได้ ขึ้นข้อความว่า

Warning: no access to tty (Bad file descriptor).
Thus no job control in this shell.

วิธีการแก้ไข สามารถทำได้โดย เพิ่ม -S /bin/bash  ไปที่ท้ายสุดของไฟล์ /opt/gridengine/default/common/sge_request

เสร็จแล้ว สามารถรันได้ตามปกติ ครับ 

Credit : list.sdsc.edu