การเรียนในสัปดาห์ที่ 3 ในต้นช่วงชั่วโมงอาจารย์ประไพจะถามถึงการจัดสัมมนา  ว่ามีขั้นตอนอะไร  และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิืดขึ้นจากการจัดสัมมนา  และอาจารย์ก็ได้แจกใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา  และรูปแบบต่าง ๆ ในการจัดสัมมนา  เช่น การจัดสัมมนาแบบประชุม  การจัดสัมมนาแบบอภิปราย การจัดสัมมนาแบบบรรยาย  และอาจารย์ก็ให้สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ออกเป็น  Mindmap คะ