สิ่งแวดล้อม (Environment)

     ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสสารและพลังงาน รวมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

       1 สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ แร่ ป่าไม้ สัตว์ อากาศ แสงแดด มนุษย์

        2 สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เก้าอี้ เรือ วิทยุ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี วัด