​นัยของคำว่า “ครู (TEACHERS)”

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำนัยของคำว่า “ครู (TEACHERS)”

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

------------------

ครู มาจากคำว่า “ครุ หรือ คุรุ” ผู้มีภาระอันหนักยิ่ง
หรือมีความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง เพราะทำหน้าที่
สร้างคนสร้างชาติ สร้างงาน เพื่อจะพัฒนาประเทศชาติ
ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้คำว่า “ครู” ยังแผลงเป็นคารวะ ผู้น่าเคารพนับถือ
เพราะเป็นแบบอย่างทางวิญญาณ หรือครูคือผู้ที่เป็น
แบบอย่างที่ เพราะแบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน
ส่วนนัยคำว่าครู ที่เป็นภาษาอังกฤษ นั้น คือ


T (Teaching) การสอน คนจะเป็นครูที่ดีได้ต้องมีความสามารถ
ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการ วิชาชีพ
วิชาชีวิตทั้งปวงเพื่อให้เกิดปัญญาและสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม
เพราะการสอน คืองานหลักของครู

E (Ethics) จริยธรรม คนจะเป็นครูที่ดีได้ต้องมีจริยธรรม
สามารถอบรมส่งเสริมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ครูจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมด้วยเพราะ
แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

A (Academic) วิชาการ การจะเป็นครูที่ดีได้ต้องมี
ความสามารถด้านวิชาการเพื่อทำหน้าที่สอนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งต่อตนเองและในด้านส่งเสริมความเจริญงอกงามของศิษย์

C (Cultural Heritage) การสืบทอดวัฒนธรรม การจะเป็นครูที่ได้
ครูจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ทั้งปลูกฝังให้นักเรียนได้หวงแหน
ในวัฒนธรรม และสานต่อไปสู่อีกคนรุ่นหนึ่ง จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง

H (Human Relationship) มนุษยสัมพันธ์ การจะเป็นครูที่ดีได้
ครูต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในด้านส่วนตัว และส่วนรวม
ซึ่งมนุษยสัมพันธ์ของครูประกอบด้วย มนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน มนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับครู และมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง/ชุมชน และมนุษยสัมพันธ์

E (Evaluation) การประเมินผล การจะเป็นครูที่ได้
จำต้องมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้วัดและประเมินผล
สามารถทำหน้าที่ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ
การสอนของครูซึ่งการประเมินผลสามารถทำได้หลากหลายวิธี
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาเพื่อนำไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

R (Research) การวิจัย การจะเป็นครูที่ดีได้ ต้องเป็น
นักวิจัย นักแก้ปัญหา และสามารถศึกษาหาความรู้จาก
ความจริงที่เชื่อถือได้ ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครูจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของการปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหา และนำองค์ความรู้มาแก้ปัญหา
นั้นก็คือกระบวนการวิจัย เพราะการวิจัยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครูได้
ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือเพื่อนำไปใช้พัฒนากระบวน
การเรียนการสอน ซึ่งการวิจัยในเบื้องต้นสำหรับครูสามารถ
ทำได้ โดยการตั้งปัญหา การตั้งสมมุติฐานในการแก้ปัญหา
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล

S = Service ครูคือผู้ให้บริการด้านอื่นๆไม่เฉพาะแต่การสอน
แต่รวมถึงงานต่างๆกิจกรรมอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ชุมชน สังคม เพื่อให้บรรลุความต้องการของผู้มารับบริการ
และสร้างคติที่ดีให้กับองค์กรสถานศึกษา


แหล่งข้อมูล


http://moonoijudy.wordpress.com/201https5/08/20/คว...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)