๔๕. คุณบุญชู...ช่วยอุ้มชูการศึกษา..ในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผมจะไม่มีวันลืมพระคุณของคุณบุญชูไปตลอดชีวิต ที่ทำให้ผมกับคณะครูมีกำลังใจในการทำงาน สามารถพัฒนาการเรียนการสอน ที่ยึดมั่นในศาสตร์พระราชาและก้าวไปข้างหน้าเพื่อสืบสานงานของพ่อ...

ผมไม่ได้กล่าวเกินจริง..เพราะมันเป็นความจริงที่ได้พิสูจน์แล้ว ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา คุณบุญชู..ช่วยการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่รอดและมั่นคง เกิดผลผลิตที่เป็นที่เชิดหน้าชูตา..เป็นที่ศรัทธาของผู้ปกครอง..

ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก..ขนาดของโรงเรียน ยังด้อยเสมอในสายตาผู้คนในวงการศึกษา..ส่วนคุณภาพ..ยังตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่เนืองๆ..

ผมไม่เคยเสียเวลากับการสร้างภาพลักษณ์..เพราะไม่เคยก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน..ใครจะมองอย่างไรก็ช่างเถอะ..

ผมขอแค่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเล็กๆ..ผมทำงานได้หลายอย่าง ทำในสิ่งที่ผู้บริหารหลายคนทำไม่ได้ เพราะไม่อยากทำ หรือทำแล้วอาจเสียศักดิ์ศรี คือ ทำหน้าที่ครูช่วยสอนและ เป็นภารโรง..ดูแลสิ่งแวดล้อม..

ต้นสังกัด..ไม่เคยเห็นคุณค่า และมองว่าไม่เป็นแบบอย่างที่ดี..แต่นักธุรกิจในภาคเอกชนกลับมาดูงาน และบอกให้สานต่อปณิธาน..อย่าท้อถอย..

เขาผู้นั้นคือ..คุณบุญชู ลิ่มอติบูลย์..ผู้ริเริ่มก่อตั้งห้องสมุด”ลิ่มอติบูลย์” ให้โรงเรียนบ้านหนองผือ ด้วยวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๕๘...

๑๐ ปี..ที่หนองผือ ..ผมขาดอาคารเรียน ปัญหายังไม่เท่ากับขาดครูทุกปี ..การมีครูเพิ่มขึ้น ไม่ได้สนองความสะดวกสบายของครูและผู้บริหาร..แต่จะช่วยสร้างให้เด็กอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดคำนวณได้..มุ่งสู่เป้าหมายของโรงเรียนได้อย่างคล่องตัว

ปีการศึกษา ๒๕๕๙..คุณบุญชู มอบเงินให้โรงเรียนอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผมนำไปจ้างครูผู้สอน ๒ คน..สิ้นปีการศึกษา ผมรายงานให้คุณบุญชูรับทราบ...พร้อมภาพผลงาน......ดังนี้

โรงเรียนบ้านหนองผือ

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน คุณบุญชูที่เคารพ..

ผมคิดถึงคุณบูญชูมาก เพราะคุณบุญชูทำให้ผมและโรงเรียนได้แจ้งเกิดอีกครั้ง ผู้ปกครองศรัทธาโรงเรียนมากขึ้น นักเรียนย้ายมาเรียนมากขึ้น โรงเรียนสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน ตลอดจนคุณบูญชู ยังช่วยให้โอเน็ต ป.๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา สูงสุดในรอบ ๑๐ ปี ครับ

คุณบุญชูมอบให้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ใช้คุ้มเลยครับ ผมจ้างครู ๒ ท่าน เป็นครูอนุบาลและครู ป.๒ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ใช้เงินทั้งหมด ๗๐,๐๐๐ บาท

เงินที่เหลือผมกับครูนำไปพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยจัดสอนพิเศษชั้น ป.๓ ป.๔ และป.๖ ในวันเสาร์ ดำเนินการได้ต่อเนื่อง ใช้เงินรวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท

เงินอีก ๕๐,๐๐๐ บาท ผมนำไปพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครับ

ผมจะไม่มีวันลืมพระคุณของคุณบุญชูไปตลอดชีวิต ที่ทำให้ผมกับคณะครูมีกำลังใจในการทำงาน สามารถพัฒนาการเรียนการสอน ที่ยึดมั่นในศาสตร์พระราชาและก้าวไปข้างหน้าเพื่อสืบสานงานของพ่อ...

ปิดเทอม..หากว่ามีเวลา เรียนเชิญคุณบุญชูกับครอบครัว มาเที่ยวบ้านหนองผือบ้างนะครับ ผมเปิดเทอม ๑๖ พค. ๒๕๖๐ ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์คุณบุญชูอีกสักครั้ง โดยขอการสนับสนุน ในการจ้างครู ๒ ท่าน ตลอดปีการศึกษา..ส่วนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้นั้นมีความลงตัวและพอเพียงแล้วครับ..

สุดท้ายนี้..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้คุณบุญชูและกิจการงานครอบครัว ประสบสุขและเจริญก้าวหน้า..ขอกราบขอบพระคุณมากครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

วันนี้..๓๐ เมษายน..๒๕๖๐ เวลา ๑๑ นาฬืกา คุณบุญชู พาคุณแม่และครอบครัว..มาเยือนบ้านหนองผือ..เยี่ยมชม..ห้องสมุด โรงเห็ด เล้าเป็ด เล้าไก่ แปลงผัก แปลงนา บ่อปลา และบ่อกบ..

คุณบุญชูพายเรือกับลูกๆอย่างสนุกสนาน..คุณแม่มีสีหน้าเบิกบานอย่างมีความสุข ที่ได้เห็นโรงเรียนเล็กๆ แบบบ้านๆ ที่อยู่ห่างไกลเมือง..แต่มีเรื่องราวให้เรียนรู้อยู่มากมาย..

รอยยิ้มของคุณบุญชูและภรรยา รวมทั้งคุณแม่..บ่งบอกถึงความรักความเข้าใจในคุณค่าแห่งงานการศึกษา..ที่ท่านได้พบเห็นตลอด ๑ ชั่วโมงในโรงเรียน..

ก่อนกลับ..คุณบุญชูมอบเงินให้โรงเรียน ๒๐๐,๐๐๐ บาท..คุณแม่มอบเพิ่มเติมอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท..คุณแม่บอกว่า..ครูจะนำไปพัฒนา หรือสร้างอะไร ก็ทำได้เลย..ค่ะ..ส่วนภรรยาและน้องสาว มอบให้ ๓๐,๐๐๐ บาท..บอกให้ผมนำไปสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม..

ผมยกมือไหว้และกล่าวขอบพระคุณ...คุณบุญชูยิ้มและกล่าวว่า..”ด้วยความยินดีครับ”

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ตี ๑ ๓๐ นาที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้วยรักและศรัทธา พัฒนางาน..ชีวิต เส้นทางผลสัมฤทธิ์ บันทึกไว้..ให้รื่นรมย์ความเห็น (0)