แนะนำหลักสูตรปริญญาเอกด้าน KM
          วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มช. (www.camt.info) มีหลักสูตร PhD Program in KM  ดูรายละเอียดได้จาก www.camt.info/phdweb/index.htm