ประกาศรับสมัครทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

มีทั้งรุ่นอาวุโส และรุ่นอายุต่ำกว่า ๔๐ ปี

ขอนำประกาศให้ทุนแก่คนที่ชอบทำงานเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ มาลงเป็นกรณีพิเศษ นะครับ

ประกาศ เรื่อง

การเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนมูลนิธินิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

(โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียมุ่งกระตุ้นให้ปัญญาชนสาธารณะในเอเชียทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักสื่อสารมวลชน ศิลปิน นักกิจกรรมองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ได้ดำเนินโครงการตามความคิดริเริ่มของตนในประเทศที่เข้าร่วมในโครงการฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างปัญญาชนสาธารณะในภูมิภาค และส่งเสริมให้ภาคสาธารณะมีความเข้มแข็งมากขึ้น อันนำไปสู่ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น

มูลค่าทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและงานวิจัย ตลอดระยะเวลา 12 เดือน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตลอดจนค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

คุณสมบัติ

ผู้สมัครรับทุนทั้งในรุ่นอาวุโส (อายุ 40 ปีขึ้นไป) และรุ่นอายุต่ำกว่า40 ปี ต้องเกิดหรืออาศัยอย่างถาวรอยู่ในประเทศภาคีที่เข้าร่วมในโครงการห้าประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และต้องกำลังพำนักอยู่ในประเทศนั้นในระหว่างการสมัครขอรับทุน รวมทั้งสามารถเดินทางออกจากประเทศที่พำนักในช่วงที่ได้รับทุนเพื่อดำเนินโครงการและงานวิจัยดังกล่าว

ประเด็นหลักของการวิจัย

1. บริบทด้านสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาวการณ์ของมนุษย์และการแสวงหาความยุติธรรมในสังคม

3. โครงสร้างโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน และทางเลือกอื่นใดที่เป็นไปได้

ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548

สอบสัมภาษณ์ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 (สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณา)

ประกาศผล ปลายเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2549

เริ่มระยะเวลาทุน ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.api-fellowships.org หรือ

ติดต่อโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 3 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถ.พญาไท จ.กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2218-7422 โทรสาร 0-2652-5283 อีเมล์ [email protected]

(คุณ มิชิโกะ โยชิดะ-โรจน์พฤกษ์ หรือ คุณ เสาวรส แซ่ตั้ง)

วิจารณ์ พานิช

๓๐ มิ.ย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)