ครูชบ กับ KM

ครูชบ ยอดแก้ว  หรือ ดร. ครูชบ ยอดแก้ว (ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มอ.) คือต้นคิดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่เวลานี้มีการดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ

ครูชบ ยอดแก้ว  หรือ ดร. ครูชบ ยอดแก้ว (ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มอ.) คือต้นคิดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่เวลานี้มีการดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ

ตอนนี้ครูชบมีกิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ คือ สวัสดิการภาคประชาชน    ใช้แนวคิด “สัจจะวันละ ๑ บาท เป็นเครื่องมือพัฒนาคน”     นี่คือจินตนาการสร้างสรรค์สุดๆ เลยนะครับ     ผมเองไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้

ใครต้องการเรียนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ให้มาเรียนกับครูชบ

ครูชบบอกว่าสวัสดิการภาคประชาชนไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ     เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุ “สังคมดี คนมีความสุข”

จินตนาการอย่างเดียวไม่เกิดผลนะครับ    ต้องมีการปฏิบัติ    และการปฏิบัติจะได้ผลต้องมีการจัดการ   ครูชบคือสุดยอดของนักจัดการ     ผมจะไม่เล่าวิธีจัดการโครงการสัจจะวันละบาทนะครับ     ท่านที่สนใจสอบถามครูชบเอาเอง (๐๑ ๑๒๘ ๒๙๓๓)

จินตนาการอย่างเดียวไม่เกิดผลนะครับ    ต้องมีการปฏิบัติ    และการปฏิบัติจะได้ผลต้องมีครูชบคือสุดยอดของนักจัดการ     ผมจะไม่เล่าวิธีจัดการโครงการสัจจะวันละบาทนะครับ     ท่านที่สนใจสอบถามครูชบเอาเอง (๐๑ ๑๒๘ ๒๙๓๓)

มีทั้งจินตนาการ และ การจัดการ ครูชบจึงมีผลงานสร้างสรรค์โด่งดังก้องสังคม    ตอนนี้มีตำแหน่ง ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนแห่งชาติ (พอ. สช.)

ครูชบมีจินตนาการต่อไปว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ของประเทศ ควรได้รับประโยชน์จากแนวคิด (และปฏิบัติ) นี้    จึงจัดให้มี คุณอำนวย จัดการความรู้ สวัสดิการภาคประชาชนขึ้น เพื่อต่อยอดและขยายผล     “คุณอำนวย” เหล่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำหน้าที่ของตนทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน ณ ที่ทำการของมูลนิธิ ดร. ครูชบ ยอดแก้ว ที่ อ. เมือง สงขลา     นัดกันไว้แล้วว่าวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ หมอสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กับผมจะไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย      เป้าหมายก็คือจะหาทางหนุนกิจกรรมนี้ด้วย KM ตามแนวทางของ สคส.

ครูชบบอกว่าท่านทำ KM อยู่แล้ว    แต่อยากให้ช่วยไปดู  ว่าจะมีแนวทางเสริมพลังด้วย KM เต็มรูปแบบได้อย่างไร

ผมจึงบอกหมอสมศักดิ์ ให้เชิญครูชบ มาสังเกตการณ์การจัดตลาดนัดความรู้เพื่อป้องกันโรคหวัดนกในสัตว์ปีก ซึ่งจะจัดโดย ศช. (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) ร่วมกับ มสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) และ สคส.      ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กค. ๔๘  ที่โรงแรม เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพ

ตอนนี้ สคส. มีสูตร ว่าใครจะจัดตลาดนัดความรู้ต้องไปสังเกตการณ์การจัดตลาดนัดโดยคนอื่นก่อน อย่างน้อย ๑ ครั้ง     เพราะในการจัดตลาดนัดความรู้นั้นต้องเข้าใจหลักการและขั้นตอนด้วยตนเอง  จากการเห็นของจริง  คือเป็น tacit knowledge    ถ้าไม่เห็นเอง ทาง สคส. บอกให้ทำ ก็จะทำแบบไม่ถึงแก่น ไม่เข้าใจจริง

วิจารณ์ พานิช
๒๙ มิ.ย. ๔๘