ใช้ KM เป็นเครื่องมือประเมินผลงานวิจัย

ใช้ KM เป็นเครื่องมือประเมินผลงานวิจัย


           เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๔๘ ผมได้เล่าเรื่อง “KM เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี”    รศ. สุชาตา    e-mail ตอบมาว่าผมตอบไม่ตรงคำถาม    เขาไม่ต้องการถามเรื่อง KM   แต่ต้องการถามความเห็นว่า ผลงานวิจัยได้ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ (knowledge platform)  สำหรับตอบคำถาม และสื่อสารสู่สาธารณะ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมีได้ดีแล้วหรือยัง


           ผมไตร่ตรองแล้ว คิดว่าผมหรือคนนอกที่ไม่ได้คลุกคลีกับเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมี ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้     คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ต้องเป็น “ผู้ปฏิบัติ”


           จึงเกิดความคิดขึ้นว่า     วิธีให้ “ผู้ปฏิบัติ” ประเมินผลงานวิจัยเชิงพัฒนา น่าจะใช้กระบวนการของ KM     จึงลองเสนอความคิดนี้ดู     เป็นการเสนอนวัตกรรมด้านการประยุกต์ใช้ KM     จะใช้ได้ผลดีจริงหรือไม่ ผมไม่รับรอง


           วิธีการที่ใช้ คือ AAR (After Action Review)    ให้ “คุณกิจ” ที่เป็นผู้ร่วมโครงการ----- จากหน่วยงานต่างๆ มาประชุมร่วมกัน     โดยจัดบรรยากาศของการประชุมให้เป็นอิสระ    ให้ทุกคนพูดออกมาจากใจ    สิ่งที่พูดออกมาไม่มีถูก-ผิด    แต่เป็นสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน นำไปสู่เป้าหมายใหญ่ของบ้านเมือง คือความปลอดภัยจากสารเคมี     ให้แต่ละคนได้พูดหรือตอบคำถาม ๔ ข้อต่อไปนี้
1.      เป้าหมาย (ของตนเอง) ในการเข้าร่วมโครงการนี้คืออะไร
2.      มีส่วนใดบ้างของเป้าหมายดังกล่าวที่บรรลุผลมากกว่าที่คาดหมายไว้  เพราะอะไร
3.      มีส่วนใดบ้างที่ไม่ค่อยบรรลุ  หรือไม่บรรลุเลย  เพราะอะไร
4.      ถ้าจะมีการดำเนินการโครงการตามเป้าหมายเช่นนี้อีก  ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง


           คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกว. (อาจจะรวมทั้งคณะผู้วิจัย) รับฟังและบันทึกประเด็นไว้ใช้งาน     ห้ามชี้แจงความเข้าใจผิด หรือถกเถียงโต้แย้ง     ก็จะได้ผลการประเมินสำหรับนำไปใช้ปรับปรุงงานต่อไป


            การประเมินแบบนี้ ไม่เหมาะสำหรับประเมินเพื่อให้คะแนน    แต่เหมาะสำหรับประเมินเพื่อพัฒนางาน


วิจารณ์ พานิช
๒๙ มิ.ย. ๔๘
บนเครื่องบินไปหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)