คุณประโยชน์ของสหกรณ์ ที่วัดได้เป็นตัวเงิน (Tangible benefits) และวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Intangible benefits)

คุณประโยชน์ของสหกรณ์ ที่วัดได้เป็นตัวเงิน (Tangible benefits) และวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Intangible benefits)

คุณประโยชน์ของสหกรณ์ ที่เป็นตัวเงิน (Tangible benefits) ประกอบด้วย
คุณประโยชน์ต่อสมาชิก(เจ้าของสหกรณ์) ที่วัดได้เป็นตัวเงิน
คุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ ที่วัดได้เป็นตัวเงิน

คุณประโยชน์ของสหกรณ์ที่ไม่สามารถวัดได้เป็นตัวเงิน (Intangible benefits)
คุณประโยชน์ต่อสมาชิก(เจ้าของสหกรณ์) ที่ไม่สามารถวัดได้เป็นตัวเงิน
คุณประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนที่สหกรณ์ตั้่้งอยู่ ที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้

สมาชิกสหกรณ์ วัยเยาว์
ต้องการคุณประโยชน์ ของสหกรณ์ที่เป็นตัวเงิน (Tangible benefits) มากกว่า
คุณประโยชน์ของสหกรณ์ที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Intangible benefits)
สหกรณ์ของสมาชิกวัยเยาว์ ตัองการความมั่งคั่ง

สมาชิกสหกรณ์วัยกลางคน
ต้องการคุณประโยชน์ ของสหกรณ์ที่เป็นตัวเงิน (Tangible benefits) เท่ากับ
คุณประโยชน์ของสหกรณ์ที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Intangible benefits)
สหกรณ์ของสมาชิกวัยกลางคน ต้องการความมั่นคง

สมาชิกสหกรณ์ สูงวัย
ต้องการคุณประโยชน์ของสหกรณ์ที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Intangible benefits) มากกว่า
คุณประโยชน์ ของสหกรณ์ที่เป็นตัวเงิน (Tangible benefits)
สหกรณ์ของสมาชิกผู้สูงวัย ต้องการความยั่งยืน

ในปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
ดังนั้น สมาชิกสหกรณ์ผู้สูงวัยจะต้องการคุณประโยชน์ของสหกรณ์ที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ มากกว่า
คุณประโยชน์ที่วัดไม่ได้เป็นตัวเงิน

ดังนั้นการส่งเสริมสหกรณ์ในปัจจุบัน มีสมาชิกผู้สูงวัยมากที่สุด รองลงมาเป็นสมาชิกวัยกลางคน และสุดท้ายเป็นสมาชิกวัยเยาว์
การส่งเสริมสหกรณ์ในปัจจุบัน จึงต้อง "ยั่งยืน มั่นคง และมั่งคั่ง" ตามลำดับจำนวนสมาชิกตามกลุ่มต่าง ๆ
เนื่องเพราะสหกรณ์มุ่งการรวมคนเป็นสำคัญ ตามปรัชญาของการสหกรณ์ "ช่วยตน ช่วยกัน (self help mutual help)" ด้วยน้ำใจสหกรณ์ และด้วยไมตรีต่อกัน แบ่งปันกัน เอื้ออาทรต่อกัน รับผิดชอบต่อสังคม ไม่แข่งขัน ไม่แย่งชิงกัน ไม่เบียดเบียนกัน

Bobbie สุดท้ายตายทุกคน
พีระพงศ์ วาระเสน
13 เมษายน 2560
วันผู้สุงอายุแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)