สสวท. ประชุมจัดทำ E-Learning   สำหรับครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา  เปลี่ยนเรื่องยากๆ อย่างคณิตศาสตร์ในห้องเรียนให้สอนและเรียนสนุกขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความพร้อม โอกาส ความสามารถ และความสนใจ อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

จึงนับว่าเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มีความน่าสนใจ  สอดคล้องกับสังคมยุคไซเบอร์อย่างทุกวันนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนให้มีทักษะการสอนวิชาคณิตศาสตร์แน่นกว่าเดิม จนอาจส่งผลให้เด็กๆ ของเราหันมาให้ความสนใจเรื่องยากๆ อย่างคณิตศาสตร์ด้วยแววตาลุกโพลงด้วยความตื่นเต้นมากขึ้นต่อไป

  จากหนังสือ รวมปริทรรศน์  ปีที่ 3  ฉบับที่ 33/2549