​170409-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Compose & comprise & include

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.08

Ref: #596573


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “compose” และ “comprise”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า

“kuh m-POHZ” และ “kuh m PRAHYZ


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่า ทั้ง ‘compose’ ‘comprise’ และ ‘include’

มีความหมาย เกี่ยวกับ

“แนวคิดของ ‘containing’ ‘embracing’ ‘comprehending’ หรือ ‘surrounding’ เป็น จำนวนเต็ม เมื่อ อ้างถึง ส่วนต่างๆที่ประกอบอยู่”

โดย “compose” มีความหมายเพิ่มว่า

‘making’ หรือ ‘forming’ ด้วยการผนวกรวม ส่วนต่างๆ เช่น

‘This chemical compound is composed of five elements.’

และ “comprise” ชี้แนะ “including” หรือ containing” เช่น

‘This section of the book comprises ten different subjects.’

และ “to include” คือการ “contain as a part/member” เช่น

‘The list of names includes yours and mine.’

ข้อแนะนำ คือ

ใช้ “comprise” เมื่อ ‘เอ่ยชื่อหรือกล่าวถึง ทุกส่วน’

และ ใช้ “include” เมื่อ ‘เอ่ยชื่อหรือกล่าวถึง เพียงบางส่วน’

และวลี “comprised of” เป็น คำฟุ่มเฟือย ควรตัด “of” ออกไป


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ คุณศัพท์ “comprisable” ว่า

กฎดั้งเดิม กำหนดว่า “the whole ‘comprises’ the parts”

และว่า “the parts ‘compose’ the whole”

ตัวอย่างการใช้ที่ถูกต้อง คือ

‘The Union comprises 50 states.’

‘Fifty states compose (หรือ make-up) the Union.’

ถึงแม้นักเขียน จำนวนมาก รักษา กฎการใช้ ที่แตกต่าง เช่นนี้

บ่อยครั้ง ยัง มีการใช้ “comprise” แทนที่ “compose”

โดยเฉพาะใน รูป “passive” เช่น

‘The Union is comprised of 50 states.’

การสำรวจพบว่า การคัดค้านการใช้เช่นนี้ ลดน้อย แต่ยังไม่หมดไป

ในทศวรรษ 1960 พบว่า Usage Panel ไม่ยอมรับมากถึง 53%

หากแต่ ผ่านมาถึงช่วง 1996 การไม่ยอมรับเหลือเพียง 35%

และ ลดลงอีกเล็กน้อยในปี 2011 ไม่ยอมรับอยู่ที่ 32%


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบายการใช้ “comprise”

เมื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง ‘comprise’ ด้วยสิ่งต่างๆ เมื่อบรรยายรายการส่วนนั้นๆ” เช่น

‘The village’s facilities comprised one public toilet and two telephones.’

ยังสามารถใช้ วลี “is composed of” และ “consists of” เช่น

“บางสิ่ง “is composed of” หรือ “consists of” สิ่งต่างๆเฉพาะอย่าง”

โดยไม่แตกต่างในความหมาย เช่น

‘The body is composed of many kinds of cells, such as muscle, bone, nerve, and fat.’

‘The committee consists of scientists and engineers.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ รูป “passive” ของ “consist of”

อย่ากล่าวว่า “The committee is consisted of scientists and engineers.’

คำที่มีความหมายทางตรงข้ามกับ กริยา ”comprise” คือ “constitute” (ประกอบขึ้น)

เช่น “ถ้า ‘คนหรือสิ่งของจำนวนหนึ่ง’ ‘constitute’ บางสิ่ง” หมายถึง

“คนหรือสิ่งของนั้น เป็น ส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็น สิ่งนั้น” เช่น

‘Volunteers constitute more than 95% of The Center’s work force.’

วลี “make up” ที่มีความหมาย คล้าย “constitute” เมื่อใช้รูป “active” เช่น

‘Women made up two-fifths of the audience.’

สามารถใช้ “make up” ให้เป็นได้ทั้ง รูป “active” หรือ “passive”

เมื่อใช้ในรูป “passive” และตามด้วย “of”

จะมี ความหมายคล้าย “be composed of” เช่น

‘All substances are made up of molecules.’

‘Nearly half the Congress is made up of lawyers.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ รูป ‘progressive’ กับคำ กริยา ต่างๆ เหล่านี้

อย่าใช้ว่า “The committee is consisting of scientists and engineers.’


Collins Thesaurus of the English Language

อธิบายการใช้ “comprise” ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ให้ตามด้วย “of” เช่น

‘The library comprises (ไม่ใช่ comprise of) 645,000 books and manuscripts.’

ในการใช้แบบนี้ ถ้าแทนด้วย “consist” ควรตามด้วย “of” เช่น

‘Her crew consisted of children from Devon and Cornwall.’

ตัวอย่างประโยค ใช้ “compose” “comprise” และ “include”

‘She composed a letter of protest.’

‘I was so confused that I could hardly compose my thoughts.’

‘About 8 percent of our military forces are comprised of women.’

‘A team is composed of eleven players.

‘The tour included a visit to the science museum.’

‘Representatives from the country were included as observers at the conference.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.59.110
เขียนเมื่อ 

Thank you. I found this quite useful.

And I paid a bit more attenttion to 'pronunciation' (you provide) :

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “compose” และ “comprise”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh m-POHZ” และ “kuh m PRAHYZ

I don't know if anybody try to pronounce the words according to above.

"kuh m' is read คืม/คุม/เคิม (as 'uh' is a 'blurry' 'schwa' - soft short อะ/อื/เออะ)

POHZ is read like P OH Z (โปซื), Z is read like a hissing soft but long ซือ

PRAHYZ is read like PRA HY Z (ประ ฮาย ซื หรือ ปรา อาย ซื)

;-)