การพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์

ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นายภนุวัฒน์สุดาชม

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียน ดงเย็นวิทยาคม อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปีที่ศึกษา พุทธศักราช 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียน

E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย บทเรียน

E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 23) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และ 4) แบบประเมินความความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียน E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.21/82.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ต

และซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.31

โดย : ภนุวัฒน์ สุดาชม

คำสำคัญ (Tags): #lms#e-learning#obeclms
หมายเลขบันทึก: 627294เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2017 17:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 เมษายน 2017 17:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี