วง PLC ครูในโครงการ ศูนย์ PEER : กิจกรรม ถอดบทเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กจะชอบอ่านป้าย ศัพท์ ต่างๆที่ติด ไว้ตามโรงเรียน ใช้คำพูดทับศัพท์ เหมือนเป็นเรื่องปกติ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และรอคอยการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ

สพป.กส.1 จัด PLC การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ประสบความสำเร็จ PEER Center, EBE, Boot camp และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สาระภาษาอังกฤษในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ

ดิฉันได้เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียน ครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (ผลการสอบโอเน็ต นร.ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ) ในสังกัด ซึ่งมี 3 โรงเรียน โดยสรุป ทั้งสามท่าน มีคุณลักษณะร่วมกัน ดังนี้

1. ทั้งสามท่าน ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ (Amazing ไหม ครูภาษาอังกฤษ)

2. ใช้สัมพันธภาพเชิงบวกกับนักเรียน ซึ่งแต่ละคนใช้วิธีการไม่เหมือนกัน

- เทคนิคการวาดภาพ (ครูมีความถนัด) ให้นักเรียนทายว่าคือภาพอะไร แล้ว เติมด้วยคำศัพท์ วันละ 2-3 ภาพ ใช้เวลา 10 นาที

- ไม่ดุกล่าวเด็ก ให้ความรัก เมตตา เอาใจใส่ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเด็กทุกคน (ครูรักเด็ก เด็กรักครู)

- ใช้กีฬา และ การออกกำลังกาย ถ้าเด็กๆ รู้สึกล้า

3. ไม่ใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อหลัก แต่ใช้เป็นเพียงสื่อเสริม เลือกเพียงบางเรื่อง บางกิจกรรม ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

4. ใช้สื่อการเรียนรู้ หลากหลาย

- สื่อ eDLTV เป็นหลัก โดยครูใช้สอนทุกวัน ลักษณะการสอน ถ้าเป็นเนื้อหายาก ครูก็จะหยุด และขยาย จด บันทึก ความเข้าใจ ช่วยเด็ก (เรียนรู้ไปกับเด็ก)

- สื่อ ใน Harddisk จาก บริษัททรู (โรงเรียนประชารัฐ)

- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ข่าว ภาพ ฯลฯ

คุณครูทุกคนมีการใช้สื่อ ที่หลากหลายวิธีในการจัดกิจกรรม

5. ใช้เทคนิคในชั้นเรียน

- การพูดสื่อสาร Language Classroom การพูดทับศัพท์ กับเด็ก ให้เป็นปกติ

- การให้รางวัล การแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจ

- การบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆ ร่วม จะทำให้เด็กสนใจและสนุก เช่่น ศิลปะ วาดภาพ ดนตรี ฯลฯ

6. การสอนซ่อมเสริม และการติว

- การติว ด้วยการศึกษาข้อสอบหลายปีย้อนหลัง เก็งข้อสอบช่วยเด็ก ศึกษา Test Blueprint (เทคนิคนี้ใช้ได้กับเด็กที่พอมีพื้นฐานเท่านั้น)

- การสอนซ่อมเสริม ทำทุกวัน จนเป็นวิถี ในโรเงรียน ลักษณะการซ่อมเสริมจะเป็นการมอบงาน ให้ทำกิจกรรม และนำมาส่งภายหลัง

พฤติกรรมเด็กเป็นอย่างไร

เด็กจะชอบอ่านป้าย ศัพท์ ต่างๆที่ติด ไว้ตามโรงเรียน ใช้คำพูดทับศัพท์ เหมือนเป็นเรื่องปกติ ทักทายครูด้วยภาษาอังกฤษ
เช่น Good Morning ร้องเพลง มีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และรอคอยการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ

ดิฉัน ชื่นชม กับครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ทั้งสามท่านไม่เคยโทษระบบโรงเรียน ไม่โทษนักเรียน ไม่โทษ ผอ.โรงเรียน แต่มุ่งมั่นทำหนัาที่ของตนเอง ให้ดีที่สุด และมีเรื่องราวมาแบ่งปันประสบการณ์

ขอแชร์ เพียงบางประเด็น ที่เป็นหลักการสอน ..แต่ในรายละเอีย มีเทคนิคที่ครูค้นพบด้วยตนเอง และจากการอบรม วันหลังจะแชร์ อีก

ให้กำลังใจครูที่ไม่จบอังกฤษ แต่จำเป็นต้องสอนภาษาอังกฤษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (2)

สนใจ..น่าติดตาม ขอบคุณครับ


เขียนเมื่อ 

เป็น PLC ที่น่าสนใจมากเลยครับ