ภาพรวมการค้าชายแดนไทย-พม่า


การค้าชายแดนเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตขอประชาชน การค้าชายแดนไทย-พม่า มีจุดทำการค้ารวมทั้งหมด 16 จุด ทำผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือรวม 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย แต่ที่สำคัญมีเพียง 2 แห่ง คือด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย และด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปพม่า ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงง น้ำอัดลม ชากาแฟ อาหาร ปรุงแต่ง ผงชูรส น้ำมันปาล์ม เครื่องรับโทรทัศน์ ผ้าฝ้าย รถบรรทุก เป็นต้น

สินค้านำเข้าที่สำคัญจากพม่า

ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าว ปลาหมึกและหอย ถ่านไม้ หอมกระเทียม ไม้วีเนียร์ ไม้แปรรูป แร่ดีบุกและ ไม้ยังไม่แปรรูป เป็นต้น

นอกจากนี้ การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ยังเป็นการนำสินค้าสู่เมืองสำคัญของพม่าหรือส่งผ่านต่อไปยังประเทศอื่นต่อไป


อุปสรรคการค้าชายแดนไทย - พม่า

การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ระดับการพัฒนาประเทศและความมั่นคงภายในประเทศที่แตกต่างกันมากระหว่างไทยและพม่า ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

จุดผ่านแดนการค้า มีการปิดด่านการค้าชายแดนที่ติดต่อกับไทยบ่อย ทำให้สินค้าไทยไม่สามารถขนส่งเข้าไปยังพม่า

กฎระเบียบและมาตรการทางการค้า กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของพม่ามีการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทำให้รูปแบบการค้ายังไม่สามารถพัฒนาเป็นระบบสากลได้

การซื้อขายและการชำระเงิน ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพ อัตราแลกเปลี่ยนเงินจ๊าตสูงกว่าความเป็นจริงมาก
https://sites.google.com/site/xaseiynsuksa/prathes...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาพรวมการค้าชายแดนไทย-พม่าความเห็น (0)