สภาการพยาบาลได้พัฒนาบทบาทพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มที่มีความซับซ้อน

มีความชำนาญเฉพาะด้าน (specialization: focus and population served)

มีความรู้กว้าง (expand: knowledge and skills)  

มีทักษะการตัดสินใจทางคลินิก (complex: clinical challenge and judement)

มีอิสระ(independent: decision making) 

 มีเอกสิทธิ์และความรับผิดชอบ(autonomy and accountability)

เรียกว่า พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง

 

APN ปี 2547 รุ่น 2 สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

APN ปี 2547 รุ่น 2 สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ. ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

APN ปี 2545 รุ่น 1  สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ. ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีคุณสมบัติ

พยาบาลที่จบปริญญาโททางการพยาบาลเฉพาะสาขา/

 มีวุฒิบัตรรับรองการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง

และได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

จากการที่ผู้เขียนจบการศึกษาระดับปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2536

ได้ศึกษาวิจัยและนำผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง    

มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง เช่น

พัฒนาระบบการให้ข้อมูล  

การวางแผนการจำหน่าย   

ให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

จัดผู้ป่วยมะเร็งให้เข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

มีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มีการนำการบำบัดการพยาบาลมาใช้ เช่น Music therapy,   Benson Relaxation, Meditation , Aromatherapyฯลฯ    

ในปี พ.ศ.2 547

ผู้เขียนสอบได้วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล  เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง  สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ : โรคมะเร็ง   (ว.พย.)เป็นรุ่นที่2  หรือเรียกว่า Advanced Practice Nurse (APN)

ทีมงาน APN 5 คน  รพ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และพี่สุพร วงค์ประทุม นักศึกษาปริญญาเอก ที่ทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่องเกี่ยวกับ APN