การจัดเตรียมบัตรเชิญแขกร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549 เมื่อมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรายชื่อแขกรับเชิญร่วมพิธีและปฏิคม

มีการเตรียมการดังนี้

1. ข้อมูลจากงานพิธีพระราชทานฯ ประจำปี 2548 โดยประสานงานกับหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องและดำเนินงาน

2. เตรียมรายชื่อแขก ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อทราบจำนวน

3. ออกแบบบัตรเชิญและใบตอบรับ เสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ

4. ติดต่อโรงพิมพ์ สืบราคา ประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ขออนุมัติสั่งจ้าง ยืมเงินทดรองจ่าย

5.ระหว่างที่รอบัตรเชิญจากโรงพิมพ์ เตรียมจ่าหน้าซองและไปรษณีย์บัตรตอบรับพร้อมกำหนดวันแจ้งการตอบรับ

6. จัดบัตรเชิญใส่ซอง พร้อมจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนวันงานไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

7. รวบรวม ติดตามรายชื่อแขกที่ตอบรับการร่วมงานฯ แล้วส่งฝ่ายจัดผังที่นั่งต่อไป