การเรียนที่ต้องอาศัยวัสดุอุปกรทางเทคโนโลยีถือว่าเป็นการเรียนการศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี