การสอนแบบ STEM Education วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รถของเล่นไฟฟ้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาศาสตร์ Science

1. ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

2. ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและนำความรู้ไปใช้ประโยชนได้

เทคโนโลยี Technology

1. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยการถ่ายทอความคิดเป็นภาพฉายเพื่อ นำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ เป็นแบบจำลองความคิด และการ รายงานผล

2. ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

3. เลือกใช้วัสดุและสิ่งของให้เหมาะกับการสร้างชิ้นงาน

วิศวกรรมศาสตร์ Engineer

1. นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน

คณิตศาสตร์ Math

1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนเต็ม เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสม ผลของคำตอบ

2.คำนวณต้นทุนในการสร้างของเล่นไฟฟ้าได้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ครูกำหนดปัญหาให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดังนี้ ให้นักเรียนสร้างรถของเล่นไฟฟ้าให้วิ่งได้เร็วที่สุด โดยใช้ถ่านไฟฉาย

สองก้อน

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้รถวิ่งได้เร็ว เช่น เรื่องพลังงานไฟฟ้า รูปทรง ความสมดุลของรถ แล้วนำมาอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนำไปออกแบบรถของเล่นไฟฟ้า

ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนและพัฒนา

1. ครูให้แต่ละกลุ่มออกแบบรถของเล่นไฟฟ้า และอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า

2. ให้นักเรียนระบุวัสดุอุปกรณ์ และจำนวนที่ใช้ เพื่อคำนวณต้นทุน

3. ครูให้แต่ละกลุ่มเสนอปัญหาและความต้องการ แนวทางในการแก้ปัญหา

4. นักเรียนวางแผนการทำงานก่อนลงมือประดิษฐ์รถของเล่นไฟฟ้าและลงมือปฏิบัติของเล่นโดยใช้เวลาในการประดิษฐ์ 2 ชั่วโมง

ขั้นที่ 4 การทดสอบ และประเมินผล

1. นำรถของเล่นแต่ละกลุ่มมาทดสอบการทำงาน หากมีปัญหาให้ทำการปรับปรุงผลงาน เป็นเวลา 30 นาที และบันทึกการปรับปรุง ผลงาน

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินต้นทุนการใช้งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์รถของเล่นไฟฟ้า

3. ถ้าปรับปรุงรถของเล่นไฟฟ้าให้วิ่งได้เร็วควรจะทำอย่างไร

ขั้นที่ 5 การนำเสนอผลลัพธ์

1. การนำเสนอผลงานโดย พิจารณาดังนี้

1.1 รถของเล่นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้เร็ว ตามที่ต้องการหรือไม่อย่างไร

1.2 หลักการที่นำมาสร้างรถของเล่นไฟฟ้าทำให้รถวิ่งได้เร็วตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

1.3 อาจจะปรับปรุงให้ของเล่นรถไฟฟ้าวิ่งได้เร็วควรทำอย่างไร

2. ครูให้นักเรียนสรุปประเด็นปัญหาและความรู้ที่ได้จากการประดิษฐ์รถของเล่นไฟฟ้า


จัดทำโดย

นางสาวจิตราวดี ศรีสุข 59B0101403

นางสาวอมรรัตน์ สุกรินทร์ 59B0101425

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนแบบ STEM Educationความเห็น (0)