สะเต็มศึกษา โมบาย My egg

การสอนแบบ STEM

รายวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง : โมบาย My egg


S
วิทยาศาสตร์
T
เทคโนโลยี
E
วิศวกรรมศาสตร์
M
คณิตศาสตร์
- สารอาหารในไข่
- ความคงทนของวัสดุ
- การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
- ประโยชน์/การแปรรูปไข่
- ลักษณะของไข่/วัสดุอุปกรณ์
- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(การออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงาม
และมีขนาดเหมาะสมกับหน้าต่างของ
ห้องเรียน)
- รูปทรงของไข่
- จำนวนของไข่
- รูปเลขาคณิตของโมบาย


กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. พานักเรียนอภิปรายเรื่องไข่ ไข่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สารอาหารอะไร มีประโยชน์อย่างไร
2. ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของไข่ (สี รูปทรง ประโยชน์ของเปลือกไข่)
3. ครูอธิบายวิธีทำ แจกวัสดุอุปกรณ์ และให้นักเรียนทำโมบายเป็นกลุ่ม
4. เมื่อนักเรียนทำโมบายเสร็จ ให้ลองเอาไปแขวน แล้วนำมาปรับปรุงให้โมบายมีความสมบูรณ์
5. จัดแสดงผลงานโดยการให้นักเรียนนำโมบายไปแขวนที่หน้าต่างห้องเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะเต็มศึกษา โมบาย My eggความเห็น (0)