STEM

การออกแบบกิจกรรมการสอนแบบสะเต็มศึกษา

เรื่อ พลังงานทดแทนหมุนเวียน

วิทยาศาสตร์ (S)

เทคโนโลยี

(T)

วิศวกรรมศาสตร์

(E)

คณิตศาสตร์

(M)

- อธิบายความหมายของพลังงานทดแทน

- บอกประเภทขอของพลังงานทดแทน

- อภิปรายการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน

- อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของ

งานให้ผู้อื่นเข้าใจ

- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้าต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

- นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน

- นำความรู้เรื่อการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในศิลปะการออกแบบ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาและความต้อการ

ครูกำหนดปัญหาให้แต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนบอกชื่อของพลังงานธรรมชาติที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่และออกแบบสิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทนที่แต่ละกลุ่มสนใจ

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นประโยชน์ของพลังงานทดแทนหมุนเวียนที่แต่ละกลุ่มสนใจ อธิบายคุณสมบัติและบอกประโยชน์พลังงานทดแทนหมุนเวียนสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ

นักเรียนพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้สำหรับประดิษฐ์สิ่งของนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทนหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ

ครูนำเสนอต้นแบบหรือแบบจำลองสิ่งของที่เป็นพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเป็นภาพฉาย เช่น กังหันลม กังหันน้ำ แผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น

ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงาน

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอกระบวนการทำงานและผลของชิ้นงาน โดยให้นำเสนอหน้าชั้นเรียน


จัดทำโดย

1.นางสาวธันย์ชนก สุขคำเม เลขที่ 8

2.นางสาวรินระดา กรมไธสง เลขที่ 16

ป.บัณฑิต รุ่นที่ 3 หมู่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STEMความเห็น (0)