รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

ผู้รายงาน นางปิยะนุช พันกาแด

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ผู้รายงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 รหัสวิชา อ 21102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ห้องเรียนที่สอนเป็นหน่วยการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จำนวน 6 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21102 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จำนวน 40 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จำนวน 20 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า

1. หนังสือส่งเสริมอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.19/83.44 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.70 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อย ปรากฏว่ามีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ทุกรายการ ซึ่งสูงกว่าระดับ มาก ที่กำหนดไว้

ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า หนังสือส่งเสริมอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมากที่สุด จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษ ชุด The New Unseen Natural Wonders of Satun ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูลความเห็น (0)