เงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน

เงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน

1 เงื่อนไขจากสถานศึกษา

1. สถานภาพของการศึกษา ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา งบประมาณ ความพร้อมและ ความสะดวกในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ

2. การบริหารงาน ผู้บริหารได้เน้น หรือให้ความสำคัญในเรื่องสื่อการเรียนการสอน หรือ ไม่เพียงใด

3. ลักษณะการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรการศึกษา แผนการสอน ระดับชั้น และ สาขาการศึกษา

2. เงื่อนไขจากตัวผู้สอน

1 พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้สอนแต่ละคนจะแตกต่างกัน ประสบการณ์ใน การสอน และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ทำให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างและใช้สื่อ การเรียนการสอนได้ดีกว่า

2 ประสบการณ์ในการทำสื่อการเรียนการสอน ผู้ที่เคยทำการออกแบบสร้างสื่อการเรียน การสอน จะสามารถทำได้ด้วยตนเอง และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงาน

3 ทัศนคติในการใช้ เช่น ความกล้า ความกระตือรือร้นที่จะใช้สื่อ ตลอดจนการใฝ่หาความรู้ ในด้านนี้อยู่เสมอ

3. เงื่อนไขจากกิจกรรมในบทเรียน

1. การวางแผนบทเรียน จะเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะและแผนการในการสร้างสื่อ

2. วิธีการเรียนการสอน แต่ละช่วงของบทเรียนซึ่งผู้สอนได้กำหนดกิจกรรมจะเป็นตัวกำหนด ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน

3. ความพร้อม ความสะดวกในชั้นเรียน เช่น ปลั๊กไฟ การทำให้ห้องมืดเพื่อฉายสไลด์ ตำแหน่งที่จะวางจอความสะดวกในการขนย้ายเครื่อง OHP เป็นต้น

4. ประสบการณ์และความกล้าในการมีส่วนร่วมที่จะใช้สื่อของผู้เรียน เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้สื่อนั้นมีคุณค่า สำหรับการเรียนการสอน ผู้สอนต้องทำให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วม ในการใช้สื่อการเรียนการสอนเสมอ


โชคชัย หรรษาธารา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนของโชคความเห็น (0)