ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิก

ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิก

ณรงค์ สมพงค์ (2530:110-111) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

ข้อดี

1.สมารถเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย

2.ผลิตได้ง่ายไม่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญพิเศษมากนัก

3.ต้นทุนในการผลิตมีราคาถูกกว่าสื่อชนิดอื่นๆ

4.สามารถนำติดตัวไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ไม่มีข้อจำกัด ใช้งานง่ายสะดวกไม่ซับซ้อน

5. ผู้รับข่าวสารมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ

6.ไม่ยุ่งยากในการเก็บรักษา

ข้อจำกัด

1.ไม่สามารถใช้ในการนำเสนอกลุ่มเป้าหมายใหญ่ๆได้

2.วัสดุกราฟิกที่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ผู้รับที่ไม่มีพื้นบานความรู้ จะยากต่อการเข้าใจ

3.วัสดุกราฟิกที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีผู้ชำนาญการพิเศษมาช่วยในการผลิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติความเป็นมาของวัสดุกราฟิกความเห็น (0)