ก้าวแรกของสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.. ..


..
..
ผู้เขียนได้รับเกียรติจากอาจารย์นาวิน วงศ์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ให้มาสอนสมาธิขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มาร่วมกิจกรรมกัน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
..


..
ในการนี้ ผู้เขียนได้เรียนเชิญ อาจารย์จรี เสียงแจ้ว ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 133 มากล่าวเป็นเกียรติเปิดตัวสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 133 วัดสามัคคีผดุงพันธ์ และสาขาที่ 88 วัดโมกขธรรมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

....
....
การสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับนักศึกษาฯในครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีข้าพเจ้า อาจารย์พงศ์เพชร์ แสงศรี และอาจารย์ภาสินี นิ่มเจริญวรรณ อาจารย์สอนหลักสูตรครูสมาธิประจำสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินการสอน
..


..
และมีนางสาวสโรชา ทองเมิ่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน นักศึกษาตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีมาก (เกรดเฉลี่ย 3.56) หลังจากที่เธอเอาสมาธิมาปฏิบัติ เป็นนักศึกษาช่วยสอนและปฏิบัติสมาธิ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาฯ ในครั้งนี้ด้วย
..

..
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ที่ให้เกียรติมากล่าวปิดงานและถ่ายรูปร่วม..เป็นที่ระลึก ...
..


..

ขอขอบพระคุณ อาจารย์นาวิน วงศ์สมบูรณ์ ที่ให้ความสำคัญต่อสมาธิกับการเรียนของนักศึกษาในครั้งนี้..และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า...ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่133 และ สาขาที่ 88 นั้นจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมฝึกสอนสมาธิให้กับนักศึกษาฯอีกในครั้งต่อ ๆ ไป..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital KMความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับ

นักศึกษาได้ฝึกสมาธิ

ผมไม่ได้ไปที่นี่นานมาก

สาธุๆๆๆครับ

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุครับ