​โครงการอบรม"การผลิตมะละกอคุณภาพ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560

​โครงการอบรม"การผลิตมะละกอคุณภาพ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560

โครงการอบรม"การผลิตมะละกอค</wbr>ุณภาพ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอ</wbr>บการอบรม)
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมา</wbr>พร้อมกับใบสมัครส่งมาทางทาง</wbr>โทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเ</wbr>งินในวันฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การเตรียมพื้นที่เพื่อการผล</wbr>ิตมะละกอ
10.30 – 12.00 น. การเตรียมต้นกล้า การคัดเลือก และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การปลูกและดูแลรักษามะละกอใ</wbr>ห้มีคุณภาพ
15.00 – 17.00 น. ปฏิบัติการ การเตรียมต้นกล้ามะละกอ
*บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)