เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนาสมัครได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ทางสสค. ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับ OECD (Organization of Economic Cooperation Development ) เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินและส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ทาง OECD เชื่อว่าเป็นแบบวัดที่สอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยหวังให้เครื่องมือวัดดังกล่าวไปเหนี่ยวนำพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูทั่วโลกให้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดให้กับผู้เรียน


มีความเป็นไปได้ว่าเครื่องมือวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ทาง OECD พัฒนาขึ้นมานี้ จะกลายเป็นคานงัดที่ช่วยพลิกแนวคิดในการจัดการศึกษาจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างไปทั่วโลก OECD คาดหวังไว้ว่าในปี ค.ศ.๒๐๒๑ จะมีการนำเครื่องมือชุดนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบPISA ด้วย

ปัจจุบันนี้มีประเทศภาคีที่ร่วมทำวิจัยในโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้นจาก ๑๔ ประเทศทั่วโลก


ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในประเทศไทยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดปฎิรูปการเรียนรู้ของ สสค. จำนวน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มตัวอย่างจะแบ่งออกเป็น ๒ ระดับชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ มีโรงเรียนเป็นกลุ่มทดลองทั้งสิ้น ๑๔ โรงเรียน และกลุ่มควบคุม ๑๔ โรงเรียน เท่าๆ กัน จากนั้นจึงดำเนินการแปรรูปเครื่องมือจากต้นฉบับภาษาอังกฤษและมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา


ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนเพลินพัฒนาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ทางโครงการเข้ามาเก็บคะแนน pre test ครั้งแรกที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มทดลอง ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ผลสอบ pre test ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในวิชาศิลปะและดนตรี อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ อยู่ที่ร้อยละ ๖๔.๘๔ - ๖๙.๘๕ ดังภาพ

ค่าคะแนน pre test ของโรงเรียนเพลินพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบ post test ที่ห้อง ๓/๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)