170226-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Category & class

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.25

Ref.#596216


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “category”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “KAT-i-gohr-ee”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า ถึงแม้มีการใช้ “category” ในความหมาย

“any division/classification”

หากแต่การใช้ที่ถูกต้อง คือ อ้างอิงแต่เพียงกับ

“a scheme of classification”

“a specific division of some topic”

หรือ “สิ่งที่ปกติอยู่ในภาค วิทยาศาสตร์/ปรัชญา” เช่น

‘A spider belongs in the category of arachnids that spin webs.’

ส่วน “class” หมายถึง

“สิ่งของ/บุคคล จำนวนหนึ่ง ‘ที่ถือว่า’ จัดเป็นกลุ่ม” เช่น

‘This class of students is working exceptionally well.’

ตัวอย่างประโยค ประกอบด้วยทั้งสองคำ

‘Crustaceans of many kinds fall into this category.’

‘A spider belongs in the category of arachnids that spin webs.’

‘I believe that, unconsciously, he relegated women to a different category.’

‘The results can be divided into three main categories.’

‘Early morning classes are always sleepy.’

‘We were in the same class at school.’

‘There are two classes of detergents.’

‘The party tries to appeal to all classes of society.’

‘The professional classes.’

‘The accommodations were good for a hotel of this class.’

‘People who are socially disenfranchised by class.’

‘The class system.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)