ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอินทร์คลองบางแก้ว ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ( ครั้งที่ 1 )

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์บางแก้ว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ

ตำบลท่ากระชับ สมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองบางแก้วไหลผ่านไปยังแม่น้ำท่าจีนและสภาพเป็นท่าน้ำที่ใช้ในการจอดเรือ ประกอบกับที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณริมคลองบางแก้วชาวบ้านจะมีความสัมพันธ์ รักใคร่อย่างแน่นแคว้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าท่ากระชับ อยู่ห่างจากตัวอำเภอนครชัยศรีประมาณ 6 กิโลเมตร ตำบลท่ากระชับเป็นตำบลหนึ่งใน 24 ตำบลของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ลักษณะการตั้งเป็นชุมชนบ้านเรือนจะรวมกันเป็น หย่อมๆ ถึงชุมชนหน้าแน่น และกระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539

สภาพทั่วไป

  • ลักษณะที่ตั้ง
  • เนื้อที่
  • ภูมิประเทศ
  • จำนวนหมู่บ้าน
  • ครัวเรือนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอนครชัยศรี มีระยะห่างจากตัวอำเภอนครชัยศรีประมาณ 6 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับมีจำนวนเนื้อทีทั้งหมด จำนวน 3,944 ไร่ หรือประมาณ 6.31 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบางแก้ว ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลท่าพระยา และตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้ ติดต่อตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอำเภอคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,044 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 3,941 คน เป็นชาย 1,895 คน เป็นหญิง 2,046 คน มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 624.56 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559)

เขตการปกครอง รวม 4 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านตลาดวัดไทร ผู้ปกครอง นานเทวา มีใจบุญ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ผู้ปกครอง รต. ชมแสง แฟงมาก ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านไผ่นอก ผู้ปกครอง นายฤทธิรงค์ บัวทอง กำนันตำบลท่ากระชับ

หมู่ที่ 4 บ้านคลองทางหลวง ผู้ปกครอง นายใจ วงสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน

สภาพอาชีพ

อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ได้แก่ เลี้ยงปลาก เลี้ยงสุกร ทำสวน ทำนา

อาชีพรอง คือ ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมประชาชนส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพในการเลี้ยงตนเองได้และมีรายได้พอควร

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทาง การเกษตร โดยมีอาชีพเลี้ยงปลา ทำสวน ทำนา เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุกร นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ โดยเฉลี่ยแล้วประชากรมีรายได้ ประมาณ 25,000 บาท/ปี

สภาพการศึกษา

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

สภาพการสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

สภาพสถาบันและองค์กรทางศาสนา

มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 5 แห่ง

สภาพหน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม (sme) จำนวน 5 แห่งแผนที่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 57/41ความเห็น (0)