กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 57/41

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์บางแก้ว