170218-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Can & could & may & be able to

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.18

Ref.#596130


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายว่ามีการใช้ “can” และ “could” และ “be able to”

เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ “ability” “awareness” และ “possibility”

และยังใช้ เพื่อกล่าวว่า “บางคนได้รับอนุญาตให้ทำบางสิ่ง”

การใช้นี้ จะอธิบายแยก ระหว่างทั้งสามคำ

โดยที่ “can” และ “could” เรียกว่าเป็น “modals”

ใช้ “can” และ “could” ตามด้วย ‘infinitive’ คำหนึ่ง ที่ไม่ใช่ “to” เช่น

‘I envy people who can sing.’

‘I could work for twelve hours a day.’

รูป ปฎิเสธ ของ “can” คือ “cannot” หรือ “can’t”

และ การสะกดต้องเป็น “cannot” เสมอ ไม่อาจแยกเป็น ‘can not’

รูป ปฏิเสธของ “could” คือ “could not” หรือ “couldn’t”

การจัดรูป ปฏิเสธ ให้ “be able to” ได้

ด้วยการใส่ “not” หรือ คำปฏิเสธ อื่น ที่หน้า “able” หรือ

ใช้ว่า “be unable to” เช่น

‘Many elderly people cannot afford telephones.’

‘I can’t swim very well.’

‘It was so dark you could not see anything.’

‘They couldn’t sleep.’

‘We were unable to give any answer.’

‘We were unable to afford the entrance fee.’

ใชัทั้ง “can” “could” และ “be able to”เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ

ความสามารถของบุคคลหนึ่งในการทำบางสิ่ง

สามารถใช้ “can” หรือ “be able to” กล่าวเกี่ยวกับ ความสามารถในปัจจุบัน

โดยที่ ใช้ “be able to” เป็น ทางการ มากกว่า “can” เช่น

‘You can all read and write.’

‘The animals are able to move around, and they can all lie down.’

‘Lisa nodded, unable to speak.’

ยังสามารถใช้ “could” เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ ความสามารถในปัจจุบัน

หากแต่ มีความหมายพิเศษอย่างหนึ่ง

ถ้ากล่าวว่า “บางคน ‘could’ ทำบางสิ่ง” หมายความว่า

“พวกเขามี ความสามารถ ที่จะทำสิ่งนั้น” แต่ที่จริงพวกเขามิได้ทำสิ่งนั้น เช่น

‘We could do much more in this country to educate people.’

สามารถใช้ “could” หรือ รูปอดีตของ “be able to”

เพื่อกล่าว เกี่ยวกับ ความสามารถ ในอดีต เช่น

‘He could run faster than anyone else.’

‘A lot of them couldn’t read or write.’

‘I wasn’t able to answer their questions.’

ถ้ากล่าวว่า “บางคน ‘was unable to’ ทำบางสิ่ง”

ตามปกติ หมายความว่า “พวกเขามีความสามารถ ที่จะทำสิ่งนั้น”

และพวกเขาได้ทำสิ่งนั้นแล้ว ที่ไม่อาจใช้ “could” ได้ในความหมายนี้ เช่น

‘After two weeks in bed, he was able to return to work.’

‘The farmers were able to pay their employees’ wages.’

ถ้าต้องการกล่าวว่า “บางคนมีความสามารถที่จะทำบางสิ่ง”แต่ ที่จริงมิได้ทำ

ให้กล่าวว่า “พวกเขา ‘could have done it’”

‘I couldn’t have gone with you, because I was in London at that time.’

ถ้าต้องการกล่าวว่า “บางคน มีความสามารถที่จะทำบางสิ่งในอดีต”

ถึงแม้พวกเขา “จะมิได้มีความสามารถนั้น ในปัจจุบัน”

ใหักล่าวว่า “พวกเขา ‘used to be able to’ do it.” เช่น

‘I used to be able to sleep anywhere.’

‘You used to be able to see the house from here.’

สามารถใช้ รูป ‘future’ ของ “be able to”

เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ ความสามารถในอนาคต เช่น

‘I shall be able to answer that question tomorrow.’

บ่อยครั้งใช้ “could” ในโครงสร้าง การรายงาน เช่น

ถ้าหญิงผู้หนึ่ง กล่าวว่า “I can speak, Arabic.’

ตามปกติ ให้รายงานว่า “She said she could speak Arabic.” เช่น

“She said I could bring it back later.’

บางครั้งใช้ “be able to” ตามหลัง Modals เช่น

“might” หรือ “should” และ

ตามหลัง กริยา เช่น “want” “hope” หรือ “expect” เช่น

‘I might be able to help you.’

‘You may be able to get extra money.’

‘You should be able to see that from here.’

‘She would not be able to go out alone.’

‘Do you really expect to be able to do that?’

อย่าใช้ “can” หรือ “could” ตามหลัง กริยา อื่นใด

สามารถใช้ รูป “-ing” ของ “be able to” เช่น

‘He liked being able to discuss politics with Veronica.’

ไม่มีการใช้ รูป “-ing” กับ “can” หรือ “could”

มีการใช้ “can” และ “could” กับ กริยา เช่น “see” “hear” และ “smell”

เพื่อกล่าวว่า บางคน “is” หรือ “was” aware of บางสิ่ง ผ่านความรู้สึกของเขา เช่น

‘I can smell gas.’

‘I can’t see her.’

‘I could see a few starts in the sky.’

ใช้ “could” และ “can” เพื่อกล่าวถึง “ความเป็นไปได้ใน ปัจจุบัน หรือ อนาคต”

โดยใช้ “could” เพื่อกล่าวว่า “มีความเป็นไปได้ว่า บางสิ่งเป็น/จะเป็น จริง” เช่น

‘Don’t eat it. It could be a toadstool.’

‘He was jailed in February, and could be released next year.’

สามารใช้ “might” และ “may” ได้ในทำนองเดียวกัน เช่น

‘It might be a trap.’

‘Kathy’s career may be ruined.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “could not” เพื่อกล่าวว่า “มีความเป็นไปได้ ว่าบางสิ่งไม่เป็นความจริง”

ให้ใช้แทนด้วย “might not” หรือ “may not” เช่น

‘It might not be possible.’

‘It may not be easy.’

ถ้าต้องการกล่าวว่า “เป็นไปไม่ได้ ที่บางสิ่งเป็นความจริง”

ให้ใช้ “cannot” หรือ “could not” เช่น

‘You cannot possibly know what damage you caused.’

‘It couldn’t possibly be true.’

ให้ใช้ “can” เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง เป็นไปได้ ในบางครั้ง” เช่น

“Sudden changes can sometimes have a negative effect.’

ให้ใช้ “could have” เพื่อกล่าวว่า

“มีความเป็นไปได้ว่าบางสิ่งเป็นความจริงในอดีต” เช่น

‘He could have been in the house on his own.’

สามารถใช้ “might have” และ “may have” ได้ในทำนองเดียวกัน เช่น

‘She might have found the information online.’

‘It may have been a dead bird.’

ยังสามารถใช้ “could have” เพื่อกล่าวว่า “มีความเป็นไปได้”

ให้ใช้ “could have” เพื่อกล่าวว่า

“มีความเป็นไปได้ว่าบางสิ่งเป็นความจริงในอดีต” ถึงแม้ที่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง” เช่น

‘It could have been worse.’

‘He could have made a fortune as a lawyer.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “could not have” เพื่อกล่าวว่า

“มีความเป็นไปได้ว่าบางสิ่งไม่เป็นความจริง”

ให้ใช้ “might not have” หรือ “may not have” เช่น

‘She might not have known the password.’

ถ้าต้องการกล่าวว่า “เป็นไปได้ว่าบางสิ่งเคยเป็นความจริง”

ให้ใช้วลี “could not have” เช่น

‘The decision couldn’t have been easy.’

‘The man couldn’t have seen us at all.’

ใช้ “can” และ “could” เพื่อกล่าวว่า “บางคนได้รับอนุญาตให้ทำบางสิ่ง” เช่น

‘You can take out money at any branch of your own bank.’

‘He could come and use my computer.’

ใช้ “cannot” และ “could not” เพื่อกล่าวว่า

“บางคน ‘is’ หรือ ‘was’ forbidden” to do บางสิ่ง” เช่น

‘You can’t bring strangers in here.’

‘Her dad said she couldn’t go out during the week.’


Common Errors In English Usage

อธิบาย การสะกด “cannot” และ “can not” ส่วนใหญ่ใช้แทนกันได้

แต่คำที่ใช้ทั่วไป คือ “cannot” ที่ควรใช้กับทุกเรื่อง

เว้นแต่ เมื่อต้องการ “เน้น” จึงใช้ การสะกดแยกเป็นสองคำ เช่น

“No, you can not wash the dog in a washing machine.’

A2Z of Correct English Common Error in English

อธิบายการเลือกใช้ “can” หรือ “may” โดยให้จำว่า

“can” หมายถึง “being able” และ

“may” หมายถึง '“having permission”

เป็นการดีที่จะยึดความแตกต่างนี้ เมื่อใช้ ในเนื้อหา ที่เป็นทางการ

ถ้าใช้ ไม่เป็นทางการ สามารถ ใช้ “can” ให้ครอบคลุมได้ทั้งสองความหมาย

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า “can” เสนอแนะนัย ของความสามารถ “ด้านจิตใจ หรือกายภาพ” เช่น

‘Jane can sing beautifully when she tries.’

‘He can hardly have meant that.’

ขณะที่ ”may” แสดงนัย การอนุญาต (permission) หรือ อนุมัติ (sanction) เเช่น

“Babs may borrow my suitcase if she wishes.’

ความแตกต่างระหว่างสองคำ แสดงให้เห็นชัดเจน ในประโยคนี้

Dej can swim, but his mother says that he may not.

และ “may” ยังแสดง ความเป็นไปได้ (possibility)และ ความต้องการ (desire) เช่น

‘It may snow tonight.’ (แสดง possibility)

May you have a good rest this weekend.’ (แสดง desire)

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การใช้ “can” และ “may”

บ่อยครั้งแทนที่กันได้ ในความหมาย “possibility” เช่น

‘A power failure can (หรือ may) occur at any time.

ถึงแม้การใช้ตามแบบดั้งเดิมยืนยันว่า

ให้ใช้ “may” แต่เพียงเพื่อถ่ายทอดการอนุญาต

แต่ก็มีการใช้ ทั้งสองคำในความหมายนี้ เป็นประจำ เช่น

‘Can (หรือ may) I borrow your tape recorder?’

หากแต่ส่วนใหญ่ ใช้ “can” ในการพูด

ขณะที่ ใช้ “may” เมื่อใช้เป็นทางการและการเขียน

รูปปฏิเสธ นิยมใช้ “can’t” หรือ “cannot” ทั่วไปมากกว่า

“may not” และการเขียนย่อว่า “mayn’t” ยิ่งมีการใช้น้อยกว่า เช่น

‘You can’t park in the driveway.’

รูป “can but” และ “cannot but” เป็นคำใช้ค่อนข้างเป็น ทางการ

เสนอแนะว่า “ไม่มีทางเลือก ในการทำบางสิ่ง”

Cambridge English Dictionary

อธิบายเพิ่มเติม การใช้ “can” เป็น นาม

หมายถึง “container” ใน British English เรียก “tin”

และ เมื่อเป็น ‘slang’ พหูพจน์ คือ “headphones”

และ เป็น “slang” ไม่เป็นทางการ คือ “prison”

และ เป็น “slang” ไม่เป็นทางการ ใน US English

ว่า “the can” คือ “toilet”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)