170218-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Calvary & cavalry

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.18

Ref.#596128


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “calvary”

(เน้น พยางค์ แรก KAL) ว่า “KAL-vuh-ree”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “cavalry”

(เน้น พยางค์ แรก KAV) ว่า “KAV-uh l-ree”


Common Errors In English Usage

อธิบาย การใช้ “Calvary”

ว่าต้องใช้ เริ่มด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ เสมอ เมื่อใช้ในความหมาย

“hill of skulls”

ซึ่งเป็น ‘a hill’ ที่ซึ่ง “Jesus” ถูก “crucified”

ส่วน “cavalry” ใช้ ทางการทหาร

หมายถึง “หน่วยทหารที่ใช้ ม้าเป็นพาหนะในการเคลื่อนที่”

ภายหลัง หมายถึง “หน่วยที่ใช้ยานยนตร์หุ้มเกราะเคลื่อนที่ได้เร็ว”

และ American Heritage Dictionary เสริมว่า “รวมถึง ‘helicopter’”


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การสะกด “calvary”

เมื่อเริ่มต้นอักษร พิมพ์ เล็ก หมายถึง

“รูปปั้นหรือภาพ แสดงเหตุการณ์ Crucifixions

หรือ ประสบการณ์ ของความทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างที่สุด”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)