Unit 41 : Coexistence (25.1.17)


นักเรียนโรงเรียนนี้ได้รับการปลูกฝังการอยู่ร่วมกันตั้งแต่เด็ก การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ไม่ทำร้ายกัน รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่สร้างปัญหา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กัน แค่นี้ทุกคน ทุกสิ่งมีชีวิตก็จะสร้างมารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)