ระหว่าง 22-23 พ.ย.2549 ที่ จ.น่าน มีการจัดประชุมจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ได้ อ.มิ่งสรรพ์ และคณะจากสถาบันวิจัยสังคม มช.มาและคุณสมเดช วิทยากรจากส่วนกลาง

                          ผมเข้าร่วมกิจกรรมวันแรก เท่าที่รับฟังเห็นเป็นความตั้งใจดี ที่จ.น่าน เมืองต้นน้ำ  การที่มีคนส่วนกลางและนักวิชาการ  นำความรู้ใหม่ ๆ และประสบการณ์มาบอกเล่าต้องดีแน่  แต่จะใช้การอย่างไรอีกเรื่องหนึ่ง มีแผนนั้นไว้ดีแน่ และการร่างแบบเป็นมีผู้รู้มาให้ความรู้ย่อมดีแน่

                          ณ วันนี้ยังเรียนยืนยันกันว่า เงินคงไม่ใช่ตัวตั้ง ๆ ที่แท้จริง เห็นท่าว่าเรา ๆ ท่าน ๆ และองค์กรท้องถิ่น และส่วนภูมิภาคที่มาอยู่ในพื้นที่ จะรู้เข้าใจและที่สำคัญสำนึกการเป็นเจ้าภาพหรือไม่  โดยไม่ต้องมารอคำสั่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพทำงาน เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อมชาติเป็นหน้าที่พวกเราชาวไทย